Trung tâm Đào tạo từ xa

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo...
Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 12 năm 2020)

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo...
Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 07 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 07 năm 2020)

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo...
Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo...
Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo...
Chi tiết