Tuyển dụng

Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)
Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)(26/09/2022) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022
Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022(17/08/2022) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC... Chi tiết
Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022
Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022(08/07/2022) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (Theo Quyết định số 1753/QĐ-ĐHM ngày 08/07/2022 của Hiệu... Chi tiết
Thông báo danh sách trung tuyển viên chức năm 2022
Thông báo danh sách trung tuyển viên chức năm 2022(28/06/2022) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  (Theo Quyết định số 1654/QĐ-ĐHM ngày 28/06/2022 của Hiệu... Chi tiết
Thông báo danh sách gọi phỏng vấn chuyên viên đợt 1 năm học 2021-2022
Thông báo danh sách gọi phỏng vấn chuyên viên đợt 1 năm học 2021-2022(22/06/2022) Trường Đại học Mở thông báo danh sách các ứng viên được gọi phỏng vấn... Chi tiết
Thông báo danh sách ứng viên được gọi phỏng vấn giảng viên năm 2021-2022 đợt 1
Thông báo danh sách ứng viên được gọi phỏng vấn giảng viên năm 2021-2022 đợt 1(02/06/2022) Trường Đại học Mở thông báo danh sách các ứng viên được gọi phỏng vấn... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022(08/04/2022) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ  Năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2021-2022 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết