Tuyển dụng

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên  Năm  2023 (Đợt bổ sung)
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên Năm 2023 (Đợt bổ sung)(03/01/2024) Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở... Chi tiết
Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 (đợt bổ sung)
Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 (đợt bổ sung)(06/10/2023) Căn cứ kế hoạch số 2197/KH-ĐHM-TCNS ngày 27/09/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm 2023 (đợt bổ sung)
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm 2023 (đợt bổ sung) Căn cứ kế hoạch số 2198/KH-ĐHM ngày 27/09/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố... Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023(23/06/2023) Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số... Chi tiết
Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023
Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023(17/03/2023) THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 Căn cứ kế... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023... Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)(28/12/2022) Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số... Chi tiết