Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hệ thống thi cử, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường ở các bậc học và các loại hình.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển công tác kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng theo hướng hiện đại, công bằng, minh bạch và hiệu quả.
  • Chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.
  • Chủ trì xây dựng các văn bản về tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản này.
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Chủ trì trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống NH đề thi. Cải tiến các phương pháp đánh giá và loại hình tổ chức thi nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.
  • Tổ chức các kỳ thi kiểm tra. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, điểm thi.
  • Nghiên cứu, phân tích điểm thi để tham mưu cho Hiệu trưởng nâng cao chất lượng khảo thí.
  • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
  • Thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
  • Nghiên cứu và áp dụng các ứng dụng và các trang thiết bị công nghệ hiện đại vào công tác khảo thí.