PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ:

a/ Chức năng:

Phòng Tài chính – Kế toán hỗ trợ học viên – sinh viên trong các lĩnh vực sau đây:

1. Thu học phí:

Đối với Học viên cao học và học phí kỳ đầu của tân sinh viên có thể nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán.

2. Thu các khoản dịch vụ khác như: cấp lại bảng điểm, cấp lại thẻ sinh viên, cấp giấy xác nhận sinh viên, mở khóa mã số sinh viên, sao y bản chính, …

3. Hoàn trả học phí cho sinh viên:

Thủ tục hoàn học phí như sau:

  • Đối với sinh viên hệ chính quy liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (P.005), sinh viên hệ đào tạo từ xa liên hệ Trung tâm đào tạo từ xa (P.005) để đề nghị cấp Phiếu hoàn học phí.
  • Sinh viên đến Phòng Tài chính – Kế toán để hoàn trả học phí phải mang theo các giấy tờ sau: Phiếu hoàn học phí, Thẻ sinh viên hoặc CMND, bản chính + 01 bản photo của biên lai đóng tiền học phí  có môn học được hoàn.

4. Chi tiền khen thưởng, học bổng, phụ cấp cán bộ lớp.

5. Xác nhận đã đóng học phí cho sinh viên làm mất biên lai đóng tiền (nếu có).

6. Đổi biên lai cho những sinh viên đóng tiền học phí qua ngân hàng.

b/ Nhiệm vụ:

1.Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính trong ngắn hạn và dài hạn.

2.Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch tài chính năm, thực hiện xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn tài chính, kế hoạch tài chính hàng năm của nhà trường.

3.Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hàng năm của nhà trường theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện lập và nộp báo cáo tài chính cho cấp trên đúng thời hạn.

4.Tham mưu đề xuất các chính sách, định mức và cơ chế huy động các nguồn tài chính, phát triển nguồn thu cho trường.

5.Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối các quỹ của trường.

6.Thực hiện phân bổ kinh phí hàng năm cho các đơn vị thuộc trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

7.Thực hiện giám sát, đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản phí, lệ phí và thu khác của trường.

8.Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của nhà nước.

9.Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. Chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

10.Thực hiện theo dõi quyết toán biên lai thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, quyết toán và nộp đầy đủ, đúng hạn các loại thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

11.Thực hiện kiểm tra, theo dõi các khoản công nợ, đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản nợ tạm ứng đúng thời hạn. Thực hiện quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo, theo dõi tài khoản của nhà trường tại các ngân hàng, kho bạc.

12.Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thu chi đối với các đơn vị trực thuộc trường.

13.Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

14.Thực hiện thống kê, phân tích số liệu kế toán, phân tích tài chính giúp Ban Giám hiệu đánh giá tình hình thu chi, tình hình tài chính của trường và có quyết định phù hợp.

15.Thu nhận, xuất cấp, lưu trữ hiện vật có giá trị như tiền, công trái, vàng, đá quý, ngoại tệ, các chứng chỉ có giá trị như công trái, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, quản lý tất cả hồ sơ liên quan đến tài sản đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà trường.

16.Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài chính, tài sản của trường.

* Phòng Tài chính – Kế toán hỗ trợ học viên – sinh viên trong các lĩnh vực sau đây:

1. Thu học phí :

Đối với Học viên cao học và học phí kỳ đầu của tân sinh viên có thể nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán.

2.Thu các khoản dịch vụ khác như: cấp lại bảng điểm, cấp lại thẻ sinh viên, cấp giấy xác nhận sinh viên, mở khóa mã số sinh viên, sao y bản chính, … Mức giá cụ thể xem tại đây

3.Hoàn trả học phí cho sinh viên:

Thủ tục hoàn học phí như sau:

– Đối với sinh viên hệ chính quy liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (P.005), sinh viên hệ đào tạo từ xa liên hệ Trung tâm đào tạo từ xa (P.004) để đề nghị cấp Phiếu hoàn học phí.

Sinh viên đến Phòng Tài chính – Kế toán để hoàn trả học phí phải mang theo các giấy tờ sau: Phiếu hoàn học phí, Thẻ sinh viên hoặc CMND, bản chính + 01 bản photo của biên lai đóng tiền học phí  có môn học được hoàn.

+ Lưu ý: Đối với các trường hợp người đi nhận thay cho sinh viên, học viên được hoàn học phí thì ngoài các loại giấy tờ trên (Phiếu hoàn học phí, Thẻ sinh viên hoặc CMND, bản chính + 01 bản photo của biên lai đóng tiền học phí  có môn học được hoàn), người đi nhận thay phải mang kèm theo CMND của mình.

4. Chi tiền khen thưởng, học bổng, phụ cấp cán bộ lớp …

5. Xác nhận đã đóng học phí cho sinh viên làm mất biên lai đóng tiền (nếu có). Mẫu download tại đây

6. Đổi biên lai cho những sinh viên đóng tiền học phí qua ngân hàng.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

1. Điểm thu tiền- Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 009)

Trường Đại học Mở TP HCM

Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028 3933 3686

Website: www.ou.edu.vn

 2. Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 601)

Trường Đại học Mở TP HCM

Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028 3920 7632

Website: www.ou.edu.vn

CƠ CẤU NHÂN SỰ:

SST HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH EMAIL
1 Nguyễn Tấn Lượng Trưởng phòng luong.nt@ou.edu.vn
2 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó trưởng phòng thao.ngtp@ou.edu.vn
3 Mạc Hoàng Luân Phó trưởng phòng luan.mh@ou.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thu ngân huyen.ntt@ou.edu.vn
5 Nguyễn Thị Bích Thủy Thủ quỹ thuy.ntb@ou.edu.vn
6 Trần Thị Mộng Huyền Chuyên viên huyen.ttm@ou.edu.vn
7 Nguyễn Thành Lộc Chuyên viên loc.nth@ou.edu.vn
8 Châu Hồng Diệp Chuyên viên diep.ch@ou.edu.vn
9 Nguyễn Thị Lý Chuyên viên ly.nt@ou.edu.vn
10 Nguyễn Thị Tuyết Sương Chuyên viên suong.ntt@ou.edu.vn
11 Nguyễn Quốc Thắng Chuyên viên thang.nq@ou.edu.vn
12 Võ Thị Mỹ Vân Chuyên viên van.vtm@ou.edu.vn
13 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên van.ntt@ou.edu.vn
14 Trần Thùy Thảo Vy Chuyên viên vy.ttt@ou.edu.vn