PHÒNG PHÁP CHẾ

1. Vị trí và chức năng:

– Phòng Pháp chế (sau đây gọi là Phòng) là đơn vị thuộc Trường, được thành lập theo Quyết định số 655/QĐ-ĐHM ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Phòng Pháp chế; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Hiệu Trưởng.

– Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu Trưởng và Hội đồng Trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện các nguyên tắc pháp chế.

2. Nhiệm vụ:  

– Tham mưu cho Hội đồng Trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường bảo đảm cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện các nguyên tắc pháp chế;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tư vấn, giúp Hội đồng Trường, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị;

– Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, đơn vị, công chức, viên chức, nhân viên và người học;

– Giúp Hội đồng Trường, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến;

– Tham mưu cho Hội đồng Trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến việc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

– Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của Trường soạn thảo trước khi trình Hội đồng Trường, Hiệu trưởng ký ban hành;

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho công chức, viên chức, nhân viên và người học;

– Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng Trường, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng;

– Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường;

– Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với các cơ quan quản lý giáo dục và Hiệu trưởng theo quy định;

– Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, báo báo nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân định kỳ và đột xuất theo yêu cầu công việc;

– Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng giao;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Trường, Hiệu trưởng giao.

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Phòng Pháp chế (Phòng 114)

Trường Đại học Mở TP.HCM

Phòng 114, 97 Võ văn Tần, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Website: www.ou.edu.vn

1

Ths.Nguyễn Hoàng Thịnh
Phó trưởng phòng phụ trách

– Công việc trực tiếp quản lý và nhiệm vụ:

            + Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Phòng; trực tiếp thực hiện và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Phòng; chịu trách nhiệm và sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng.

Chuyên viên Nguyễn Phước Đạt

–  Công việc thực hiện:

            + Tham gia góp ý kiến cho lãnh đạo đơn vị để tham mưu cho Hội đồng Trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường bảo đảm cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện các nguyên tắc pháp chế.

            + Thực hiện báo cáo, tổng hợp theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị và các đơn vị trong và ngoài Trường.

            + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho công chức, viên chức, nhân viên và người học theo sự phân công của  lãnh đạo đơn vị.

            + Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

            + Tham gia các hoạt động theo phân công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, đơn vị, công chức, viên chức, nhân viên và người học.

            + Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của Trường soạn thảo trước khi trình Hội đồng Trường, Hiệu trưởng ký ban hành theo sự phân công của lãnh đạo

            + Chuẩn bị ý kiến góp ý tham mưu cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

            + Phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do lãnh đạo đơn vị phân công.

            + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị