PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Lịch sử hình thành:

Phòng Đầu tư – Xây dựng là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của Phòng là Phòng Quản trị Thiết bị và Xây dựng và trước đó là Ban Quản lý dự án. Từ khi được thành lập đến nay, Phòng Đầu tư – Xây dựng đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.

Chức năng:

Phòng Đầu tư – Xây dựng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức triển khai, quản lý các dự án đầu tư xây dựng của trường và các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

 • – Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất phù hợp với định hướng chiến lược phát triển nhà trường.
 • – Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; tổ chức kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • – Lập kế hoạch vốn về đầu tư xây dựng; chủ động tìm kiếm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng; tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xin cấp vốn, vay vốn.
 • – Tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • – Tổ chức thẩm tra, phê duyệt tổng dự toán; quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình.
 • – Tổ chức giám định chất lượng xây dựng; tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.
 • – Kiến nghị với Hiệu trưởng những biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình hoặc đảm bảo tiến độ thi công (kể cả việc thay thế hoặc sửa đổi những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng kinh tế nếu cần thiết).
 • – Thường xuyên cập nhật, rà soát các quy định, cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các hạng mục công trình có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.
 • – Chủ trì soạn thảo, trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định, biểu mẫu về hoạt động đầu tư xây dựng của nhà trường.

Các dự án đã thực hiện:

Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh đợt đầu (giai đoạn 1).

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật cơ sở Long Bình – Trường Đại học Mở TP.HCM (giai đoạn 1).

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng – Cơ sở Ninh Hòa Trường Đại học Mở TP.HCM.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khối hành chính hiệu bộ – Trường Đại học Mở TP.HCM.

Dự án Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ cho Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học.

Các hạng mục cải tạo, sửa chữa:

  • Công trình Sửa chữa 02 ký túc xá cơ sở 2 – Long Bình.

  • Công trình Sửa chữa, cải tạo mặt tiền cơ sở 97 Võ Văn Tần Trường Đại học Mở TP.HCM.

  • Công trình Cải tạo hội trường tại cơ sở 97 Võ Văn Tần.

  • Công trình Sơn mới mặt ngoài cơ sở 97 Võ Văn Tần.

  • Công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bố trí mặt bằng sử dụng trường Đại học Mở TP.HCM.

  • Công trình Mở rộng và nâng cấp Thư viện Cơ sở Võ Văn Tần.

  • Công trình Sân bóng đá mini tại Cơ sở Long Bình Tân.

  • Công trình Nhà tiền chế phục vụ Đề án Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Cơ sở Long Bình Tân.

  • Công trình Sửa chữa, cải tạo nhà đa năng A – Cơ sở Long Bình Tân.

  • Công trình Sân thể thao đa năng ngoài trời – Cơ sở Long Bình Tân.

Các dự án đang thực hiện:

 • – Dự án Đầu tư xây dựng Khối giảng đường 2C tại Cơ sở Long Bình Tân Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai.
 • – Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Công nghệ cao – Trường Đại học Mở TP.HCM tại Khu Công nghệ cao, Quận 9.
 • – Dự án Đầu tư xây dựng Khối hiệu bộ Khu A – B tại Cơ sở Long Bình Tân.
 • – Dự án Đầu tư xây dựng công trình khu KTX 9 tầng – Cơ sở Long Bình Tân.
 1. Lãnh đạo đơn vị
TT Họ tên – Chức danh Công việc trực tiếp quản lý và thực hiện
1

Lê Văn Bình

Trưởng phòng

Email: binh.lv@ou.edu.vn

 • – Lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành các hoạt động của Phòng Đầu tư – Xây dựng.
 • – Xây dựng kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt.
 • – Xây dựng báo cáo cáo công tác của Phòng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 • – Thừa lệnh Hiệu trưởng chủ trì độc lập hoặc phối hợp với Trưởng các đơn vị khác trong trường thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.
 • – Phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc CBVC thuộc Phòng thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 • – Quản lý CBVC thuộc Phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá CBVC thuộc Phòng; duy trì kỷ luật lao động của Phòng.
 1. Bô phận văn phòng:
1 Nguyễn Văn Thế Huy

Chuyên viên

Email: huy.nvt@ou.edu.vn

 • – Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý các dự án, công trình của Phòng.
 • – Phối hợp giám sát thi công các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng khi triển khai thi công.
 • – Cập nhật và phổ biến các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến công tác đầu tư – xây dựng của Phòng.
 • – Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
2 Khúc Thị Kim Quyên

Chuyên viên

Email: quyen.ktk@ou.edu.vn

 

 • – Theo dõi các hợp đồng và thực hiện công tác thanh toán, quyết toán hợp đồng của các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 • – Theo dõi các thủ tục, hợp đồng vay vốn kích cầu của các dự án.
 • – Công tác tổng hợp, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác đầu tư – xây dựng.
 • – Theo dõi công tác đảm bảo chất lượng của Phòng.
 • – Phối hợp trong công tác văn thư, quản lý hồ sơ các dự án.
 • – Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
3 Hồ Thị Thanh Xuân

Chuyên viên

Email: xuan.htt@ou.edu.vn

 • – Theo dõi các hợp đồng và thực hiện công tác thanh toán, quyết toán các hợp đồng của các công trình thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 • – Quản lý công văn đi – đến liên quan đến công tác của Phòng.
 • – Thực hiện công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ của tất cả các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 • – Công tác thư ký, tổng hợp, báo cáo của Phòng theo yêu cầu của nhà trường.
 • – Quản lý tài sản thuộc Phòng.
 • – Quản lý kinh phí hoạt động Trường phân bổ cho Phòng.
 • – Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
4 Đồng Hoài An

Chuyên viên

Email: an.dh@@ou.edu.vn

 • – Tổ chức triển khai thủ tục các dự án, công trình của Phòng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi thường xuyên.
 • – Phối hợp giám sát thi công các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng khi triển khai thi công.
 • – Kiểm tra các hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của pháp luật.
 • – Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 


Địa chỉ: Phòng 404 – Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3920 7625
Fax: