PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Lịch sử hình thành:

Phòng Đầu tư – Xây dựng là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học Mở TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM. Tiền thân của phòng là Phòng Quản trị Thiết bị & Xây dựng và trước đó là Ban Quản lý dự án. Từ khi được thành lập đến nay, Phòng ĐT-XD đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.

Chức năng:

Phòng Đầu tư – Xây dựng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của trường.

Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, đầu tư phát triển nha trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm.
 2. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Kiến nghị với Hiệu trưởng những biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình hoặc đảm bảo tiến độ thi công.
 4. Quản lý khối lượng, chất lượng tiến độ, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình.
 5. Lập kế hoạch vốn về đầu tư xây dựng. Thực hiện công khai chi tiết vốn theo năm kế hoạch.
 6. Chủ động tìm kiếm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xin cấp vốn, vay vốn.
 7. Tổ chức thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng hàng năm, trừ công tác thẩm tra báo cáo quyết toán.
 8. Giúp Hiệu trưởng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Tổ chức thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
 9. Tổ chức giám định chất lượng xây dựng, tổ chức quyết định dự toán, quyết toán thanh toán, nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành cho các đơn vị được phân công để đưa vào khai thác, sử dụng.
 10. Thường xuyên cập nhật, rà soát các quy định, cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các hạng mục công trình có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.
 11. Chủ trì soạn thảo, trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định, biểu mẫu về hoạt động đầu tư xây dựng của nhà trường.

Các dự án đang thực hiện:

 1. Dự án ĐTXD công trình Khối hành chính hiệu bộ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật Cơ sở Long Bình – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (GĐ1)
 3. Dự án ĐTXD công trình Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đợt đầu (GĐ2)


 1. Lãnh đạo đơn vị
TT Họ tên – Chức danh Công việc trực tiếp quản lý và thực hiện
1 Ông Đỗ Sa Kỳ

Trưởng phòng

Email: ky.ds@ou.edu.vn

 

–       Lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành các hoạt động của phòng.

–       Xây dựng kế hoạch công tác của phòng và tổ chức thực hiện sau khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

–       Xây dựng báo cáo cáo công tác của phòng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

–       Thừa lệnh Hiệu trưởng chủ trì độc lập hoặc phối hợp với trưởng các đơn vị khác trong trường thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.

–       Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng, phối hợp hoạt động và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó trưởng phòng. Phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc CBVC thuộc phòng thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

–       Quản lý CBVC thuộc phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá CBVC thuộc phòng; duy trì kỷ luật lao động của phòng.

2 Ông Lê Văn Bình

Phó trưởng phòng thường trực

 Email: binh.lv@ou.edu.vn

 

–       Giúp Trưởng phòng triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Mở TP. HCM đợt đầu – giai đoạn 2 (Khối nhà 2AB); triển khai các thủ tục thực hiện việc đấu nối cổng C1, C3 tại Cơ sở 2 – Long Bình.

–       Giúp Trưởng phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ.

–       Quản lý chất lượng và xử lý các rắc rối về kỹ thuật liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng được nhà trường giao cho phòng quản lý.

–       Thay mặt Trưởng phòng điều hành các hoạt động của Phòng Đầu tư – Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

–       Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3 Ông Lê Nguyễn Quốc Khang

Phó trưởng phòng

 Email: khang.lnq@ou.edu.vn

 

–       Giúp Trưởng phòng thực hiện công tác quản lý các dự án: dự án khối hành chính hiệu bộ 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q1, TP. HCM và dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cơ sở Long Bình – Trường Đại học Mở TP. HCM (giai đoạn 1).

–       Lập kế hoạch vốn về ĐTXD. Chủ động tìm kiếm nguồn vốn cho ĐTXD đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xin cấp vốn, vay vốn.

–       Phụ trách công tác thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Tổ chức thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

–       Làm việc với Cục CSVC-TBTH&ĐCTE của Bộ GD&ĐT về các vấn đề liên quan đến công tác ĐT-XD của trường (Xin chủ trương đầu tư, phân bổ vốn ngân sách, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu…).

–       Công tác văn phòng, lưu trữ; công tác tổng hợp, báo cáo của phòng.

–       Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 1. Bô phận văn phòng:
1 Cô Trần Ngọc Minh Thư

Chuyên viên

Email: thu.tnm@ou.edu.vn

 

–       Quản lý công văn đi-đến liên quan đến công tác của Phòng.

–       Thực hiện công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ của tất cả các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

–       Công tác thư ký, tổng hợp, báo cáo của Phòng theo yêu cầu của nhà trường.

–       Quản lý tài sản thuộc Phòng Đầu tư – Xây dựng.

–       Quản lý kinh phí hoạt động Trường phân bổ cho Phòng Đầu tư – Xây dựng.

–       Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

2 Khúc Thị Kim Quyên

Chuyên viên

Email: quyen.ktk@ou.edu.vn

 

–       Theo dõi tất cả các hợp đồng và thực hiện công tác thanh toán, quyết toán của tất cả các hợp đồng và dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

–       Theo dõi hợp đồng vay vốn kích cầu của dự án Khối hành chính hiệu bộ 35-37 Hồ Hảo Hớn.

–       Công tác tổng hợp, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác đầu tư – xây dựng.

–       Phối hợp với cô Thư trong công tác văn thư, quản lý hồ sơ các dự án.

–       Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3 Anh Nguyễn Văn Thế Huy

Chuyên viên

Email: huy.nvt@ou.edu.vn

 

–       Quản lý dự án Khối hành chính hiệu bộ, 35-37 Hồ Hảo Hớn.

–       Phối hợp giám sát thi công khi các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng được triển khai.

–       Cập nhật và phổ biến các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến công tác đầu tư – xây dựng của Phòng.

–       Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 


Địa chỉ: Phòng 107 – Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3930 3924 (Ext: 107)
Fax: (08) 3930 2147