Khoa Kinh tế và QL Công

Hội thảo nghề nghiệp “Sinh viên kinh tế – Nắm bắt cơ hội – Vững bước tương lai”

Hội thảo nghề nghiệp “Sinh viên kinh tế – Nắm bắt cơ hội – Vững bước tương lai”

  Văn phòng Khoa thông báo về việc tổ chức chương trình hội thảo nghề...
Chi tiết