Miễn giảm học phí

Thông báo về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh – Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ- CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 với hồ sơ như sau:

1. Đối với sinh viên chưa nộp hồ sơ:

– Tất cả các sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí phải làm “Đơn xin xét miễn, giảm HP (Mẫu đơn theo phụ lục VI).

Sinh viên có thể dowload mẫu tại: Mau-MGHP

TT Đối tượng Hồ sơ gồm có:
A. Đối tuợng được miễn 100% học phí
1 Nguời có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi nguời có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:

    – Anh hùng Lực luợng vũ trang nhân dân; Thuơng binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);

Con của người hoạt động cách mạng truớc ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có), con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực luợng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thuơng binh; con của ngụời huởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Giấy xác nhận sinh viên thuộc đối tuợng do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận;

Bản sao Giấy khai sinh;

Bản sao Sổ hộ khẩu.

2 Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tuớng Chính phủ; Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận.

3 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tuớng Chính phủ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên;

Giấy chứng nhận hoặc bản sao sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trong năm 2017;

4 Sinh viên nguời dân tộc thiểu số rất ít nguời, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

(Nguời dân tộc thiểu số rất ít nguời bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu)

Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú;

Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên.

B. Đối tuợng giảm 70% học phí
5 Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền – Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú;

– Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên.

C. Đối tuợng giảm 50% học phí
6 Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
Ghi chú:

      –  Tất cả các bản sao phải có chứng thực (trong vòng 6 tháng)

 

 

2. Đối với các sinh viên đã nộp hồ sơ:

Các sinh viên thuộc thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp trong năm xét.

TIN LIÊN QUAN

11 - T.8 2023

Thông báo Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đối tượng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc…

31 - T.7 2018

Thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên Các khóa 2014 (ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng), 2015, 2016, 2017…

04 - T.8 2017

Thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách và quy trình thực hiện miễn, giảm học phí Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 (Thời gian thực hiện:…