Miễn giảm học phí

Tổng hợp các văn bản liên quan đến chế độ miễn giảm học phí

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN THUỘC DIỆN SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ:

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học: _QD66-2013-TTg

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học: 35ttlt

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81 NGÀY 27/08/2021:

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: NĐ81

Mẫu đơn Đề nghị miễn giảm học phí: PHỤ LỤC V

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÙNG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ KHÓ KHĂN:

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (04/6/2021): QD-861

Quyết định của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (16/9/2021): Quyết định 612 ngày 16-9-2021

 

TIN LIÊN QUAN

11 - T.8 2023

Thông báo Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đối tượng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc…

31 - T.7 2018

Thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên Các khóa 2014 (ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng), 2015, 2016, 2017…

04 - T.8 2017

Thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách và quy trình thực hiện miễn, giảm học phí Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 (Thời gian thực hiện:…