Miễn giảm học phí

Tổng hợp các văn bản liên quan đến chế độ miễn giảm học phí

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN THUỘC DIỆN SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ:

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học: _QD66-2013-TTg

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học: 35ttlt

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 86 NGÀY 02/10/2015:

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021: ND86

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86: 09_2016_TTLT_BGD_BTC_BLD

Mẫu đơn Đề nghị miễn giảm học phí: MaudonMGHPV2018

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÙNG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ KHÓ KHĂN:

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 (20/6/2017): 900QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 (28/4/2017): Quyết định 582_QD-TTg_28_4_17

Quyết định của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 (29/2/2016): QD35-thonkk-2016

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 (01/2/2016): 204_QD-TTg_302101

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư (12/11/2015): 118_2015_ND-CP_281054

Quyết định ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (26/06/2014): 1049_QD-TTg_237349

Quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định số 2405/qđ-ttg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 (08/4/2014): 495_QD-TTg_225900

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 (01/4/2013): 539_QD-TTg_179617

Quyết định của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của chương trình 135 (18/12/2013): FILE DUNG LƯỢNG LỚN (35MB) TẢI VỀ

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 (10/12/2013): 2405

Nghị quyết Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (27/12/2008): 30a

TIN LIÊN QUAN

31 - T.7 2018

Thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên Các khóa 2014 (ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng), 2015, 2016, 2017…

04 - T.8 2017

Thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách và quy trình thực hiện miễn, giảm học phí Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 (Thời gian thực hiện:…

08 - T.6 2016

Thông báo về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo…