Học bổng

Thông báo Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học Giai đoạn 2021 – 2030

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 ;

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tin chung về chương trình học bổng như sau:

 1. Đối tượng:

Sinh viên theo học các chương trình đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học thuộc ngành Toán học (mã ngành: 74601) theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, bao gồm các ngành: Toán học, Khoa học tính toán, Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng, Toán cơ, Toán tin.

 1. Số lượng học bổng:

Số lượng học bổng: Tối đa 150 suất học bổng/năm. Học bổng được xét theo năm học và được chia thành hai đợt xét, cấp học bổng tương ứng với từng học kỳ. Mỗi học kỳ cấp học bổng không quá 05 (năm) tháng, mỗi năm cấp học bổng không quá 10 (mười) tháng. Mỗi sinh viên được xét, cấp số lượng học bổng tối đa không quá 08 (tám) học kỳ.

 1. Thời gian xét, cấp học bổng:

– Trước ngày 31/10 hằng năm: Tổ chức xét, cấp học bổng học kỳ 1.

– Trước ngày 31/3 hằng năm: Tổ chức xét, cấp học bổng học kỳ 2.

 1. Số tiền học bổng:

Mức học bổng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 22/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030; cụ thể như sau:

Chi học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán được Hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Học bổng được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học.

 1. Tiêu chí xét, cấp học bổng:

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên được xét, cấp học bổng, cụ thể như sau:

5.1. Học bổng học kỳ 1: Sinh viên được xét, cấp học bổng học kỳ 1 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 1. a) Đối với sinh viên năm thứ nhất

Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên tại thời điểm là học sinh học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả năm học lớp 12.

 1. b) Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi

– Điểm trung bình của năm học trước năm xét, cấp học bổng đối với các học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành Toán học đạt từ 8,0 điểm (theo thang điểm 10) và tương đương trở lên;

– Không có điểm dưới 4,0 điểm (theo thang điểm 10) và tương đương đối với tất cả học phần đăng ký trong năm học trước năm xét, cấp học bổng (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện điểm);

– Xếp loại rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện, kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét, cấp học bổng.

5.2. Học bổng học kỳ 2: Sinh viên đã được xét, cấp học bổng học kỳ 1, được tiếp tục xét, cấp học bổng học kỳ 2 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Điểm trung bình của học kỳ 1 đối với các học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành Toán học đạt từ 8,0 (theo thang điểm 10) và tương đương trở lên;

– Không có điểm dưới 4,0 điểm (theo thang điểm 10) và tương đương đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 1 (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện điểm);

– Xếp loại rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện, kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét, cấp học bổng.

5.3. Tiêu chí ưu tiên khác

Ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, tiêu chí ưu tiên khác theo thứ tự như sau:

 1. a) Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo cử nhân tài năng, tiên tiến về Toán học; có kết quả nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Bộ trở lên; đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.
 2. b) Sinh viên nữ; sinh viên chưa được nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, cá nhân khác trong kỳ xét, cấp học bổng.
 3. c) Thuộc nhóm đối tượng 04 nhóm ưu tiên 1 và đối tượng 06 nhóm ưu tiên 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
 4. d) Sinh viên đang theo học tại 03 khoa Toán thuộc 03 cơ sở giáo dục đại học gồm: Khoa Toán – Cơ – Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Quy Nhơn; Khoa Toán – Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 6. Quy trình xét, cấp học bổng:

6.1 Trước ngày 31 tháng 8 hằng năm, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán gửi thông báo về kế hoạch cấp học bổng học kỳ 1 cho các cơ sở giáo dục đại học.

6.2. Căn cứ vào kế hoạch đã được thông báo, các cơ sở giáo dục đại học đánh giá, lập danh sách sinh viên đủ tiêu chí và gửi về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trước ngày 15 tháng 9 hằng năm.

6.3. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp và xem xét đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tới đơn vị và cá nhân đề cử trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.

6.4. Trước ngày 31 tháng 10 hằng năm, hội đồng xét, cấp học bổng tổ chức họp và lựa chọn sinh viên đủ tiêu chí cấp học bổng học kỳ 1.

6.5. Trước ngày 15 tháng 02 hằng năm, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán gửi thông báo về kế hoạch cấp học bổng học kỳ 2 cho các cơ sở giáo dục đại học.

6.6. Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, hội đồng xét, cấp học bổng tổ chức họp và lựa chọn sinh viên đủ tiêu chí cấp học bổng học kỳ 2.

6.7. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc họp hội đồng, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đăng tải danh sách các sinh viên được cấp học bổng trên Cổng thông tin điện tử của Viện, thông báo cho các cơ sở giáo dục đại học có sinh viên được cấp học bổng.

6.8. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ban hành quyết định cấp học bổng; tổ chức chuyển học bổng trực tiếp cho sinh viên qua tài khoản cá nhân theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng

7.1. Hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng: 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tuyến thông qua Hệ thống đăng ký xét học bổng do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán hướng dẫn.

7.2. Hồ sơ xét, cấp học bổng học kỳ 1

 1. a) Công văn và danh sách sinh viên đề nghị xét, cấp học bổng học kỳ 1 của cơ sở giáo dục đại học (Mẫu 01);
 2. b) Kết quả học tập của sinh viên

– Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản sao Học bạ năm học lớp 12; bản sao Giấy chứng nhận đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên ở cấp trung học phổ thông.

– Đối với sinh viên từ năm thứ 2 trở đi: Bảng điểm năm học trước năm xét, cấp học bổng và xếp loại rèn luyện có xác nhận của đơn vị đào tạo.

7.3. Hồ sơ xét, cấp học bổng học kỳ 2

 1. a) Công văn và danh sách sinh viên đề nghị xét, cấp học bổng học kỳ 2 của cơ sở giáo dục đại học (Mẫu 02);
 2. b) Kết quả học tập của sinh viên: Bảng điểm học kỳ 1 và xếp loại rèn luyện có xác nhận của đơn vị đào tạo;
 3. c) Các thành tích khác (nếu có).
 4. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 15 tháng 9 hằng năm

Mọi chi tiết về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, quy trình sinh viên vui lòng tham khảo theo link: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=3425

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

14 - T.5 2024

Thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động…

25 - T.3 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Khám phá sự lạc quan bên trong con người bạn”

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-CTSVTT ngày 18/3/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo các chuyên đề tâm lý hỗ trợ…

21 - T.3 2024

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2023…

11 - T.3 2024

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy – Học kỳ 2 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

07 - T.3 2024

Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 – Đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022, 2023

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…

26 - T.2 2024

Thông báo V/v bình chon dự án tham dự vòng chung kết cuộc thi “HSSV với Ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông báo số 36/TB-BGDĐT ngày 10/01/2024 về Danh sách các đội được chọn tham dự Vòng chung kết Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ…

11 - T.1 2024

Thông báo về việc thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

10 - T.1 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3)

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-ĐHM ngày 08/01/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3) của Trường; Phòng Công tác sinh…

01 - T.12 2023

Thông báo tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ công văn số 35-KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm…