Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp – HK 3 năm học 2015-2016

Văn phòng khoa thông báo

các nội dung liên quan đến Thực tập tốt nghiệp

HK 3 năm học 2015-2016

1. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp – tại đây

2. Đề cương tham khảo

Doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

Kế toán lưu chuyển hàng hóa

Kế toán tiền lương

Kế toán vốn chủ sở hữu

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Thanh toán không dùng tiền mặt

Giá thành

3. Các quy định liên quan đến Thực tập tốt nghiệp – tại đây

Các tin tức đã thông báo trước đây:

– Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho HK 3 – năm học 2015-2016 ( đã đăng từ ngày 13/6/2016) –  tại đây

TIN LIÊN QUAN