Cổng thông tin Sổ tay SV, Quy trình CTSV, Sinh hoạt Công dân

SỔ TAY SINH VIÊN TRỰC TUYẾN CÁC KHOÁ ĐANG HỌC

CÁC QUY TRÌNH CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

XEM QUY TRÌNH CẤP TRƯỜNG

XEM QUY TRÌNH CẤP PHÒNG

THÔNG BÁO SINH HOẠT CÔNG DÂN

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022
Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022(05/12/2022) Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố... Chi tiết