Sinh viên tốt nghiệp

Theo thống kê và khảo sát sinh viên tốt nghiệp trong 3 năm trở lại đây thì tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của trường ở tất cả các ngành đào tạo là 80%.