Bậc và hệ đào tạo

Trường Đại học Mở Tp. HCM tổ chức đào tạo theo hai hình thức: Giáo dục chính quy (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học), Giáo dục thường xuyên (Đào tạo từ xa, vừa học vừa làm).