Chức năng nhiệm vụ

Điều 1.     Chức năng: Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học Mở Tp.HCM có chức năng:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác khoa học trong và ngoài nước.

 

 • Thực hiện và định hướng công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác trong nước và quốc tế của toàn trường.

 

Điều 2.     Nhiệm vụ:

 1. Quản lý hoạt động có liên quan đến nghiên cứu khoa học:

 

 • Triển khai và hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học và công nghệ.

 

 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của trường. Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

 • Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương, cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiên và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 • Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học. Tư vấn đăng ký bản quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học

 

 • Thường trực Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối, tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học cấp trường.

 

 • Theo dõi hoạt động khoa học của các đơn vị thuộc trường.

 

 • Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 1. Công tác Hợp tác:
 • Triển khai và hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hợp tác trong nước và quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch hợp tác. Là đầu mối liên lạc trong các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực được phân công.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.
 • Xúc tiến, là đầu mối cho việc phát triển hợp tác trong và ngoài nước.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối, tổ chức các hội nghị, hội thảo về hoạt động hợp tác quốc tế cấp trường.
 • Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc giữa lãnh đạo trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch thuật và gửi các tài liệu, thư, điện tín phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế.
 • Theo dõi hoạt động quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
 • Theo dõi hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên với trường nước ngoài.
 • Theo dõi, điều phối và chuẩn bị hậu cần cho các đoàn được trường cử đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến trường làm việc thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
 • 3. Công tác khác:
 • Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý hồ sơ, tổng hợp và báo cáo hoạt động thuộc các lĩnh vực được phân công theo quy định hiện hành.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.