Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Quản trị:

Chức năng:
        Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác hành chính – tổng hợp; an ninh – trật tự; quản lý điều phối xe ô tô của nhà trường, quản lý đất đai, nhà cửa; các cơ sở vật chất và phương tiện máy móc thiết bị của nhà trường.Nhiệm vụ:

 1. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổng hợp, quản lý, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác chung và báo cáo chung của toàn trường.
 2. Tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và công tác dân quân tự vệ của nhà trường.
 3. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn, sao y các loại tài liệu và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Lãnh đạo phòng là thư ký các cuộc họp của Ban Giám hiệu và các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì.
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lễ tân của nhà trường. Chịu trách nhiệm về khánh tiết, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phục vụ và bảo đảm mọi điều kiện khác cho các ngày lễ và các hội nghị cấp Trường do Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể tổ chức.
 6. Quản lý phần mềm hệ thống quản lý hành chính điện tử EGOV.
 7. Bố trí lịch công tác tuần và thông tin trên trang Web của trường.
 8. Quản lý và điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của trường.
 9. Lập kế hoạch về trang thiết bị ngắn hạn và dài hạn phục vụ yêu cầu phát triển của nhà trường.
 10. Đề xuất các phương án sử dụng phòng làm việc. Phụ trách việc sữa chữa, bảo trì, nâng cấp, cải tạo nhỏ và mua sắm nhỏ về thiết bị phục vụ cho phòng làm việc và các địa điểm học tập của nhà trường.
 11. Chịu trách nhiệm tìm kiếm và đề xuất thuê mướn các địa điểm phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy của nhà trường.
 12. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ an toàn lao động trong toàn trường.
 13. Tổ chức kiểm kê hàng năm, quản lý tài sản, đề xuất thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng. Đánh giá hiệu quả mua sắm, sử dụng các trang thiết bị của các đơn vị trong trường.