NGUYỄN MINH HÀ

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Trường theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Trường đại học. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Trường, Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo và pháp luật Nhà nước.
  • Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tư tưởng – chính trị nội bộ; Tổ chức – nhân sự; Thanh tra, Pháp chế; Hành chính – Quản trị; Công tác tài chính; Đào tạo sau đại học; Đào tạo ngắn hạn; Tạp chí khoa học; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
  • Là chủ tài khoản của Trường.
  1. Phụ trách các đơn vị:
  • Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Tổ chức – Nhân sự; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học; Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng nghiệp vụ; Trung tâm nghiên cứu phát triển; Tạp chí khoa học; Khoa Đào tạo Sau Đại học; Khoa Đào tạo đặc biệt và các Khoa chuyên môn.