Le Xuan Truong

LÊ XUÂN TRƯỜNG

  1. Phụ trách các mảng công tác sau:
  • Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công việc: Đào tạo đại học hình thức chính quy; công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo.
  • Giúp Hiệu trưởng điều hành và xử lý công việc trong thời gian Hiệu trưởng đi công tác.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
  1. Phụ trách các đơn vị:
  • Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Khảo thí; Phòng Đảm bảo chất lượng; Ban cơ bản; Ban học liệu; Thư viện; Trung tâm quản lý hệ thống thông tin.