LÊ NGUYỄN QUỐC KHANG

  1. Phụ trách các mảng công tác sau:
  • Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công việc: Đào tạo đại học hình thức Từ xa, trực tuyến và Vừa làm vừa học; Đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất; Công tác Sinh viên – Đoàn thanh niên; Hợp tác trong nước.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
  1. Phụ trách các đơn vị:
  • Trung tâm Đào tạo từ xa; Trung tâm Đào tạo trực tuyến; Phòng Đầu tư – Xây dựng; Phòng Công tác sinh viên; Cơ sở 2 Long Bình; Cơ sở 3 Bình Dương; Cơ sở 5 Ninh Hòa; Trạm Y tế.