BAN GIÁM HIỆU


Ông: NGUYỄN MINH HÀ NGUYỄN MINH HÀ
Hiệu Trưởng.

Năm sinh: 1972.
Nơi sinh: Khánh Hòa.
Học hàm – Học vị: Giáo sư – Tiến sĩ.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Trường theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Trường đại học. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Trường, Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo và pháp luật Nhà nước.
 • Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tư tưởng – chính trị nội bộ; Tổ chức – nhân sự; Thanh tra, Pháp chế; Hành chính – Quản trị; Công tác tài chính; Đào tạo sau đại học; Đào tạo ngắn hạn; Tạp chí khoa học; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
 • Là chủ tài khoản của Trường.
 1. Phụ trách các đơn vị:
 • Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Tổ chức – Nhân sự; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học; Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng nghiệp vụ; Trung tâm nghiên cứu phát triển; Tạp chí khoa học; Khoa Đào tạo Sau Đại học; Khoa Đào tạo đặc biệt và các Khoa chuyên môn.
Ông: LÊ XUÂN TRƯỜNG LÊ XUÂN TRƯỜNG
Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Vĩnh Long
Học hàm – Học vị: Tiến sĩ

 1. Phụ trách các mảng công tác sau:
 • Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công việc: Đào tạo đại học hình thức chính quy; công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo.
 • Giúp Hiệu trưởng điều hành và xử lý công việc trong thời gian Hiệu trưởng đi công tác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 1. Phụ trách các đơn vị:
 • Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Khảo thí; Phòng Đảm bảo chất lượng; Ban cơ bản; Ban học liệu; Thư viện; Trung tâm quản lý hệ thống thông tin.
Ông: LÊ NGUYỄN QUỐC KHANG LÊ NGUYỄN QUỐC KHANG
Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1976
Nơi sinh: Cần Thơ
Học hàm – Học vị: Tiến sĩ

 1. Phụ trách các mảng công tác sau:
 • Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công việc: Đào tạo đại học hình thức Từ xa, trực tuyến và Vừa làm vừa học; Đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất; Công tác Sinh viên – Đoàn thanh niên; Hợp tác trong nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 1. Phụ trách các đơn vị:
 • Trung tâm Đào tạo từ xa; Trung tâm Đào tạo trực tuyến; Phòng Đầu tư – Xây dựng; Phòng Công tác sinh viên; Cơ sở 2 Long Bình; Cơ sở 3 Bình Dương; Cơ sở 5 Ninh Hòa; Trạm Y tế.