HÌNH ẢNH  KỶ NIỆM TỐT NGHIỆP TẤT CẢ CÁC KHOÁ, NGÀNH, BẬC, HỆ ĐÀO TẠO

iCONHIONH18-OU

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn OU để học tập và rèn luyện

Xin chào và hẹn gặp lại!

 

HÌNH ẢNH VÀ KHOẢNH KHẮC KỶ NIỆM TỐT NGHIỆP KHOÁ 2014 – 2018

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn OU để học tập và rèn luyện

Xin chào và hẹn gặp lại!

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2013 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA LUẬT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

KHOẢNH KHẮC OU

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2014 – 2018

iCONHIONH18-OU

CLIP KHOẢNH KHẮC TỐT NGHIỆP

VIDEO CLIP KỶ YẾU

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP THẠC SĨ VIỆT – BỈ 14-4-2018

 

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP THẠC SĨ TRONG NƯỚC NĂM 2017

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP ĐỢT CUỐI NĂM 2017

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

DownloadManager

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT CUỐI NĂM 2017

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP KHOA SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

DownloadManager

CAO HỌC VIỆT – ÚC NĂM 2017

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP NĂM 2017

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

.

(Sáng 30/9/2017)

DownloadManager

KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

.

(Chiều 30/9/2017)

KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI

– ĐÔNG NAM Á

(Sáng ngày 01/10/20117)

DownloadManager

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

.

(Sáng 07/10/2017)

DownloadManager

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP NĂM 2017

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

.

(Chiều 07/10/2017)

DownloadManager

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

.

(Sáng 08/10/2017)

DownloadManager

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

.

(Chiều 08/10/2017)

DownloadManager

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

.

(Sáng 14/10/2017)

DownloadManager

KHÔNG GIAN CHIA SẺ HÌNH KỶ YẾU TỐT NGHIỆP NĂM 2017

(Vui lòng nhấn vào các Icon để vào thư mục tải hình gốc)

KHOA NGOẠI NGỮ

.

(Chiều 14/10/2017)

DownloadManager

KHOA LUẬT

.

(Sáng 15/10/2017)

DownloadManager

KHOA KINH TẾ

VÀ QUẢN LÝ CÔNG

(Chiều 15/10/2017)

DownloadManager