QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1159/QĐ-ĐHM ngày 23 tháng 6 năm 2020)

ĐỐI TƯỢNG

Tất cả sinh viên (sau đây gọi tắt là SV) đang theo học hệ chính quy (ĐH, CĐ, Bằng ĐH thứ hai, Liên thông từ CĐ lên ĐH).

TIÊU CHUẨN CHUNG

Về tiêu chí điểm rèn luyện:

 • Có ý thức học tập và rèn luyện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Trường và của Bộ.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
 • Điểm đánh giá kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên (từ 80 điểm trở lên).

Về tiêu chí điểm học tập:

 • Kết quả học tập sau khi thi cuối kỳ không có môn nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10).
 • Chỉ xét theo số lượng môn học đăng ký theo kế hoạch đào tạo quy định của từng ngành (theo năm học; không tính môn học vượt, trả nợ).

Các hồ sơ xét khen thưởng sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên cho đến hết số suất được phân bổ. Thứ tự ưu tiên được xét khen thưởng là: Điểm rèn luyện – Điểm học tập.

MỨC HỌC BỔNG 2.000.000 ĐỒNG - XẾP LOẠI NGOẠI KHÓA XUẤT SẮC

Đạt 01 (một) trong các tiêu chí sau:

 • Được tặng Bằng khen cấp Trung Ương (như: Chính phủ, các Bộ ngành, Trung Ương Đoàn TNCS HCM, Trung Ương Hội Sinh viên,.. ) hoặc Bằng khen của UBND Tỉnh, Thành phố về việc:

        + Đạt thành tích trong hoạt động và công tác Đoàn – Hội.

+ Tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh.

+ Đạt thành tích trong các hoạt động ngoại khóa về văn hóa, văn nghệ, TDTT, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật,…

 

 • Được tặng Giấy khen cấp Tỉnh, Thành phố (như: các Sở, ban, ngành; Đoàn, Hội,… ), cộng thêm 1 tiêu chí được liệt kê trong tiêu chuẩn loại Tích cực.
 • Tham gia vào các đội hình văn hóa văn nghệ, TDTT cấp trường. (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị phụ trách đội tuyển).

MỨC HỌC BỔNG 1.000.000 ĐỒNG - XẾP LOẠI NGOẠI KHÓA TÍCH CỰC

Đạt 02 (hai) trong các tiêu chí sau:

 • Được tặng Giấy khen của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường hoặc Giấy khen cấp quận, huyện.
 • Tham gia các cuộc thi học thuật và phong trào ngoại khóa do cấp Trường, cấp Khoa tổ chức (có Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận đạt giải).
 • Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cấp Trường như Hội diễn văn nghệ cấp trường, Hội thao cấp Trường (có Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận đạt giải).
 • Là thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ cấp Trường, cấp Khoa có tổ chức sinh hoạt hoặc hoạt động phong trào sinh viên trong năm học xét khen thưởng (có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị phụ trách Câu lạc bộ hoặc Lãnh đạo đơn vị tổ chức hoạt động).
 • Là thành viên tích cực trong Ban tổ chức các hoạt động ngoại khóa (tham gia từ 2 hoạt động trở lên) do các đơn vị trong trường chủ trì tổ chức (có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị tổ chức).
 • Là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường, Bí thư Đoàn Khoa, Phó Bí thư Đoàn Khoa, Liên Chi hội trưởng Khoa, Liên Chi hội phó Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường).

Lưu ý: Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” và Giấy chứng nhận “Thanh niên làm theo lời Bác” không thuộc tiêu chí xét khen thưởng theo quy định này.

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 • Giấy khen đạt danh hiệu SV hoạt động ngoại khóa do Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tặng.Mức thưởng:
Xếp loại khen thưởng Số tiền HB Số suất HB/năm học
Loại Xuất sắc 2.000.000đ 40 suất
Loại Tích cực 1.000.000đ 70 suất
Tổng cộng 110 suất