BANNER-hb

 

QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG CUỐI KHÓA HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số  1393/QĐ-ĐHM ngày 23/10/2015; số 53/QĐ-ĐHM ngày 12/ 01 /2018; số 204/QĐ-ĐHM ngày 19/3/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

 

SAU ĐẠI HỌC| Thủ khoa tốt nghiệp Khóa - ngành

+ Điều kiện xét khen thưởng: xét 01 Học viên của từng khóa –ngành có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất và điểm  trung bình học tập toàn khóa học đạt từ 8.0 trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Học viên đạt thành tích thủ khoa trong toàn khóa học” theo từng ngành.

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng

Ghi chú: Trường hợp đặc biệt không đạt về điểm trung bình học tập khoa Sau đại học trình Hội đồng xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

SAU ĐẠI HỌC|Bảo vệ luận văn tốt nghiệp xuất sắc (hoặc Báo cáo tốt nghiệp xuất sắc)

+ Điều kiện xét khen thưởng: học viên có điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (hoặc báo cáo tốt nghiệp) cao nhất  và phải từ 8 điểm trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Bảo vệ luận văn xuất sắc” hoặc “Báo cáo tốt nghiệp xuất sắc” theo từng ngành

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng

SAU ĐẠI HỌC|Bảo vệ luận án trước hạn

+ Điều kiện xét khen thưởng: học viên bậc đào tạo Tiến sỹ bảo vệ luận án tốt nghiệp trước thời hạn (ít hơn 3 năm) và phải từ 8 điểm trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Bảo vệ luận án trước thời hạn” theo từng ngành

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG| Khen thưởng toàn khóa học

+ Điều kiện xét khen thưởng: căn cứ kết quả xếp loại học tập của toàn khóa học theo Quy chế đào tạo sinh viên hệ chính quy, sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn theo chương trình đào tạo của khóa học và đạt điểm trung bình học tập toàn khóa học cụ thể:

 • Đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước: từ 8.0 trở lên.
 • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: từ 3.2 trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

Danh hiệu Thành tích Điểm trung bình Mức thưởng
“Sinh viên đạt thành tích học tập Xuất sắc toàn khóa học” Kết quả học tập toàn khóa loại Xuất sắc Đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước: Điểm trung bình học tập toàn khoá học từ 9.0 trở lên 3.000.000đ/Sinh viên
Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 3.6 trở lên
“Sinh viên đạt thành tích học tập Giỏi toàn khóa học” Kết quả học tập toàn khóa loại Giỏi Đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước: Điểm trung bình học tập toàn khoá học từ 8.0 đến dưới 9.0 2.000.000đ/Sinh viên
Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: Điểm trung bình học tập toàn khoá học từ 3.2 đến dưới 3.6

 

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG|Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xuất sắc

+ Điều kiện xét khen thưởng: Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10 và điểm trung bình học tập toàn khóa học (xét theo chương trình đào tạo) cụ thể:

 • Đối với sinh viên khóa 2015 trở lên: từ 7.0 trở lên.
 • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: từ 2.5 trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Bảo vệ khóa luận xuất sắc”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG|Thủ khoa tốt nghiệp Ngành - Khóa

Đối với sinh viên khoa Đào tạo đặc biệt:

+ Điều kiện xét khen thưởng: Xét chọn 01 (một) Sinh viên có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất từng ngành đào tạo của khóa học cụ thể:

 • Đối với sinh viên khóa 2015 trở lên: từ 8.0 trở lên.
 • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: từ 3.2 trở lên

+Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khoa Đào tạo đặc biệt – Khóa”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng.

 

Đối với sinh viên các khoa khác:

+ Điều kiện xét khen thưởng: Xét chọn 01 (một) SV có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất mỗi ngành đào tạo của khóa học cụ thể:

 • Đối với sinh viên khóa 2015 trở lên: từ 8.0 trở lên.
 • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: từ 3.2 trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng.

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG| Thành tích học tập cao nhất Ngành - Khóa

+ Điều kiện xét khen thưởng: Trường hợp không có Sinh viên đạt điều kiện xét khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa, các Khoa xét chọn 01 (một) sinh viên đạt điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất cụ thể:

 • Đối với sinh viên khóa 2015 trở lên: từ 7.5 trở lên.
 • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: từ 3.0 trở lên.

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Sinh viên đạt thành tích học tập cao nhất Ngành – Khóa”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 1.500.000 đồng.

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG|Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn theo chương trình đào tạo của Ngành – Khoá

+ Điều kiện xét khen thưởng: Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn theo chương trình đào tạo của Ngành – Khóa và điểm trung bình học tập toàn khóa học (xét theo chương trình đào tạo) cụ thể:

 • Đối với sinh viên khóa 2015 trở lên: từ 8.0 trở lên.
 • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: từ 3.2 trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn đào tạo”
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 1.500.000 đồng.

ĐẠI HỌC TỪ XA| Học viên đạt thành tích học tập Xuất sắc toàn khóa học

+ Đối tượng áp dụng: Học viên bậc đại học hệ không chính quy, không bị kỷ luật trong năm xét khen thưởng từ mức khiển trách trở lên và thời gian hoàn tất chương trình đào tạo không vượt quá thời gian tối đa của khóa học là 7 năm so với thời gian đào tạo được quy định theo Quy chế đào tạo hệ không chính quy.

+ Điều kiện xét khen thưởng: Căn cứ kết quả xếp loại học tập của toàn khóa học theo Quy chế đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp bằng tốt nghiệp chứng chỉ, chứng nhận hệ không chính quy; Điểm trung bình học tập từ 9.0 trở lên.

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: học viên đạt mức khen thưởng sẽ được cấp giấy khen “Học viên đạt thành tích học tập Xuất sắc toàn khóa học” kèm tiền thưởng 3.000.000 đ.

ĐẠI HỌC TỪ XA|Học viên đạt thành tích học tập Giỏi toàn khóa học

+ Đối tượng áp dụng: Học viên bậc đại học hệ không chính quy, không bị kỷ luật trong năm xét khen thưởng từ mức khiển trách trở lên và thời gian hoàn tất chương trình đào tạo không vượt quá thời gian tối đa của khóa học là 7 năm so với thời gian đào tạo được quy định theo Quy chế đào tạo hệ không chính quy.

+ Điều kiện xét khen thưởng: Căn cứ kết quả xếp loại học tập của toàn khóa học theo Quy chế đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp bằng tốt nghiệp chứng chỉ, chứng nhận hệ không chính quy; Điểm trung bình học tập từ 8.0 đến 9.0.

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: học viên đạt mức khen thưởng sẽ được cấp giấy khen “Học viên đạt thành tích học tập Giỏi toàn khóa học” kèm tiền thưởng 2.000.000 đ.

ĐẠI HỌC TỪ XA| Học viên đạt thành tích học tập Tốt toàn khóa học *

Trường hợp trong một đợt xét tốt nghiệp nếu không có học viên từ 8.0 trở lên thì xét chọn 01 (một) học viên tại mỗi tỉnh có cơ sở liên kết đào tạo đạt điểm cao nhất trong toàn khóa học với mức điểm trên 7.0 của mỗi đợt xét tốt nghiệp.

Danh hiệu và định mức khen thưởng:

+ Danh hiệu: “Học viên có thành tích học tập tốt”.

+ Mức thưởng: tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng/HV.

Lưu ý: Nếu tỉnh đã ngừng tuyển sinh thì sẽ không xét nội dung này