BANNER-hb

 

QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG CUỐI KHÓA HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số  3620/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2022; số 1255/QĐ-ĐHM ngày 10/ 05 /2023; số 1446/QĐ-ĐHM ngày 07/7/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

 

SAU ĐẠI HỌC| Thủ khoa tốt nghiệp Khóa - ngành

+ Điều kiện xét khen thưởng: xét 01 Học viên của từng khóa –ngành có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất và điểm  trung bình học tập toàn khóa học đạt từ 8.0 trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Học viên đạt thành tích thủ khoa trong toàn khóa học” theo từng ngành.

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 8.000.000 đồng

Ghi chú: Trường hợp đặc biệt không đạt về điểm trung bình học tập khoa Sau đại học trình Hội đồng xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

SAU ĐẠI HỌC|Học tập Giỏi toàn khóa học

+ Điều kiện xét khen thưởng: xét chọn các Học viên của từng khóa –ngành có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học đạt từ 8.0 trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Học viên đạt thành tích Học tập Giỏi trong toàn khóa học” theo từng ngành

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 7.000.000 đồng

SAU ĐẠI HỌC|Bảo vệ luận văn tốt nghiệp xuất sắc (hoặc Báo cáo tốt nghiệp xuất sắc)

+ Điều kiện xét khen thưởng: học viên có điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (hoặc báo cáo tốt nghiệp) cao nhất  và phải từ 8 điểm trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Bảo vệ luận văn xuất sắc” hoặc “Báo cáo tốt nghiệp xuất sắc” theo từng ngành

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng

SAU ĐẠI HỌC|Bảo vệ luận án trước hạn

+ Điều kiện xét khen thưởng: học viên bậc đào tạo Tiến sỹ bảo vệ luận án tốt nghiệp trước thời hạn (ít hơn 3 năm) và phải từ 8 điểm trở lên.

+ Danh hiệu khen thưởng: “Bảo vệ luận án trước thời hạn” theo từng ngành

+ Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 4.000.000 đồng

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG| Khen thưởng toàn khóa học

+ Điều kiện xét khen thưởng: căn cứ kết quả xếp loại học tập của toàn khóa học được quy định tại Quy chế đào tạo hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường, sinh viên tốt nghiệp không quá thời hạn theo chương trình đào tạo của khóa học và xếp loại học tập toàn khóa từ loại Giỏi trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

Danh hiệu

Thành tích Rèn luyện Mức thưởng
“Sinh viên đạt thành tích học tập Xuất sắc toàn khóa học” Xếp loại học tập toàn khóa loại Xuất sắc Xếp loại rèn luyện toàn khóa từ loại Khá trở lên Tặng giấy khen và tiền thưởng 4.000.000đ/Sinh viên
“Sinh viên đạt thành tích học tập Giỏi toàn khóa học” Xếp loại học tập toàn khóa loại Giỏi Xếp loại rèn luyện toàn khóa từ loại Khá trở lên Tặng giấy khen và tiền thưởng 3.000.000đ/Sinh viên

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG|Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xuất sắc

+ Điều kiện xét khen thưởng: Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10 và xếp loại học tập toàn khóa học từ loại Khá trở lên.

 • Ghi chú: Riêng đối với các khối ngành kỹ thuật: Sinh viên bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đạt điểm từ 9.0 trở lên và xếp loại học tập toàn khóa học từ loại Khá trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Bảo vệ khóa luận xuất sắc hoặc Bảo vệ đồ án xuất sắc”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 1.500.000 đồng.

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG|Thủ khoa tốt nghiệp Ngành - Khóa

Đối với sinh viên Chương trình chất lượng cao:

+ Điều kiện xét khen thưởng: Xét chọn 01 (một) sinh viên có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất từng ngành đào tạo của khóa học và xếp loại học tập toàn khóa từ loại Giỏi trở lên.

 • Trường hợp người học có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học bằng nhau sẽ xét chọn người học có điểm rèn luyện toàn khóa học cao hơn.

+Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa – Chương trình chất lượng cao”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 3.000.000 đồng.

 

Đối với sinh viên các khoa khác:

+ Điều kiện xét khen thưởng: Xét chọn 01 (một) sinh viên có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất mỗi ngành đào tạo của khóa học và xếp loại học tập toàn khóa từ loại Giỏi trở lên

 • Trường hợp người học có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học bằng nhau sẽ xét chọn người học có điểm rèn luyện toàn khóa học cao hơn.

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa – Chương trình đại trà”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 3.000.000 đồng.

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG| Thành tích học tập cao nhất Ngành - Khóa

+ Điều kiện xét khen thưởng: Trường hợp không có Sinh viên đạt điều kiện xét khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp Ngành – Khóa, các Khoa xét chọn 01 (một) sinh viên có xếp loại học tập từ loại khá trở lên và điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất từ 3.0 trở lên.

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Sinh viên đạt thành tích học tập cao nhất Ngành – Khóa”.
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng.

ĐẠI HỌC TẬP TRUNG|Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn theo chương trình đào tạo của Ngành – Khoá

+ Điều kiện xét khen thưởng: Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn theo chương trình đào tạo của Ngành – Khóa và xếp loại học tập toàn khóa từ loại Giỏi trở lên

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng:

 • Danh hiệu: “Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn đào tạo”
 • Mức thưởng: Tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng.

ĐẠI HỌC TỪ XA| Khen thưởng toàn khóa

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, trong năm xét khen thưởng không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và tốt nghiệp đúng thời hạn theo chương trình đào tạo của khóa học.

+ Điều kiện xét khen thưởng: Căn cứ kết quả xếp loại học tập của toàn khóa học theo Quy chế đào tạo hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trình độ đại học.

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: Sinh viên đạt mức khen thưởng sẽ được cấp giấy khen kèm tiền thưởng cụ thể như sau:

         Danh hiệu      Thành tích Mức thưởng
“Sinh viên đạt thành tích học tập Xuất sắc toàn khóa học” Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh trước tháng 8/2017: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 9.0 trở lên (thang điểm hệ 10). 4.000.000đ/SV
“Sinh viên đạt thành tích học tập Xuất sắc toàn khóa học” Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ tháng 8/2017 trở về sau: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 3.6 trở lên (thang điểm hệ 4). 4.000.000đ/SV
“Sinh viên đạt thành tích học tập Giỏi toàn khóa học” Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh trước tháng 8/2017: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 8.0 đến dưới 9.0 (thang điểm hệ 10) 3.000.000đ/SV
Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ tháng 8/2017 trở về sau: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 3.2 đến dưới 3.6 (thang điểm hệ 4).

ĐẠI HỌC TỪ XA|Trường hợp xét đặc cách

+ Điều kiện xét khen thưởng: Trường hợp trong mỗi đợt xét tốt nghiệp, nếu không có sinh viên đạt điều kiện xét khen thưởng tốt nghiệp Ngành – Khóa từ 8.0 (hoặc 3.2) trở lên thì xét chọn 01 (một) sinh viên có mức điểm trung bình học tập toàn khóa học cao nhất mỗi ngành đào tạo của khóa học, cụ thể:

 • Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh trước tháng 8/2017: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 7.0 đến dưới 8.0 (thang điểm hệ 10).
 • Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ tháng 8/2017 trở về sau: Điểm trung bình học tập toàn khóa học từ 2.5 đến dưới 3.2 (thang điểm hệ 4).

+ Danh hiệu và định mức khen thưởng: học viên đạt mức khen thưởng sẽ được cấp giấy khen “Sinh viên có thành tích học tập tốt Ngành – Khóa” kèm tiền thưởng 2.000.000 đ.

+ Ghi chú: Trường hợp sinh viên học tại các đơn vị ngoài cơ sở Trường, danh hiệu: “Sinh viên có thành tích học tập tốt Ngành – Khóa tại đơn vị…”.