BANNER-hb

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

NGƯỜI HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-ĐHM ngày 31/12/2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Người học đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo chính khóa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Không áp dụng đối với các trường hợp: Người học đang theo học hình thức Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học, Người học từ nước ngoài.
  • Người học thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.

TIÊU CHUẨN

  • Học bổng dành cho Người học đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ đánh giá năng lực Tiếng Anh quốc tế còn trong thời hạn sử dụng (mỗi chứng chỉ chỉ được xét 01 lần).
  • Người học có kết quả rèn luyện từ loại Khá (65 điểm) hoặc hạnh kiểm loại Khá trở lên (đối với học kỳ đầu tiên của khóa học) được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh.

ĐIỀU KIỆN

  • Người học đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ đánh giá năng lực Tiếng Anh quốc tế có mức điểm cao, cụ thể như sau:
Mức

học bổng

TOEIC TOEFL Paper TOEFL IBT IELTS CamBridge English Tests  Số tiền

học bổng

 Mức 1 605 – 694 550 – 568 79 – 87 6.5 – 6.9 CAE

Grade A 200-210

    2.000.000
Mức 2 695 – 785 569 – 587 88 – 95 7.0 – 7.4 CAE

Grade B (193-199)  hoặc C (180-192)

4.000.000
Mức 3 785 – 854 590 – 619 96 – 104 7.5 – 7.9 CPE  6.000.000
Mức 4 855 – 924 620 – 649 105 – 113 8.0 – 8.4   10.000.000
Mức 5 925 – 990 650 – 677 113 – 120 8.5 – 9.0   20.000.000
  • Nhà trường căn cứ mức điểm thi chứng chỉ xét từ cao xuống thấp cho đến hết số suất được phân bổ.