BANNER-hb

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH

Ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-ĐHM ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Học viên theo học chương trình Sau đại học là tiến sĩ các ngành đào tạo còn trong thời gian đào tạo chính khóa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Không áp dụng đối với Nghiên cứu sinh có trình độ đầu vào cử nhân.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

  • Học viên nhận học bổng phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí trong thời gian quy định của nhà trường.
  • Học bổng được xét, cấp theo từng chuyên ngành đào tạo.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học tập trong 03 năm theo đúng kế hoạch đào tạo hàng năm theo quyết định của chương trình đào tạo, tính từ ngày được công nhận là Nghiên cứu sinh của Trường.
  • Nghiên cứu sinh đăng 02 bài báo liên quan đến kết quả nghiên cứu trên Tạp chí nước ngoài trong đó có 01 bài đạt chuẩn Scopus hoặc ISI.

MỨC HỌC BỔNG VÀ THỜI GIAN XÉT, CẤP

  • Mức học bổng: 100% học phí/năm học
  • Thời gian xét, cấp học bổng: được xét theo từng năm học dựa trên kết quả học tập thực hiện theo tiến độ quy định của chương trình đào tạo năm 1 và 2. Riêng năm 3, xét sau khi bảo vệ luận án cấp trường.