BANNER-hb

HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-ĐHM ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo chính khóa (4 năm) tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường).
 2. Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học.
 3. Ưu tiên xét đối với sinh viên không được miễn giảm học phí, sinh viên không thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi, sinh viên không được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập trong cùng học kỳ được xét.
 4. Không áp dụng đối với sinh viên đã nhận học bổng Tiếp sức đến trường và các loại học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất khác trong cùng học kỳ được xét.
 5. Học bổng Vượt khó học tập là học bổng được cấp cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế và có ý chí vươn lên, có tinh thần cầu tiến, vượt qua khó khăn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

THỜI GIAN XÉT, CẤP HỌC BỔNG

Học bổng Vượt khó học tập được xét, cấp mỗi học kỳ

TIÊU CHUẨN

 1. Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương cư trú.
 2. Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm xét học bổng đạt 2.50 trở lên (theo thang điểm 4).
 3. Điểm rèn luyện tích lũy tính đến thời điểm xét học bổng đạt 65 điểm trở lên.

ĐIỀU KIỆN

Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ học phí các học kỳ trước và học kỳ được xét, cấp học bổng theo quy định của Phòng Quản lý đào tạo và Nhà trường.

Sinh viên phải đăng ký môn học trong học kỳ liền kề tiếp theo.

MỨC HỌC BỔNG

 • Số suất học bổng: Hằng năm, căn cứ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Công tác sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt phân bổ kinh phí xét, cấp học bổng Vượt khó học tập.
 • Thứ tự ưu tiên được xét, cấp học bổng là: Đối tượng (Hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương) – Điểm học tập – Điểm rèn luyện. Học bổng Vượt khó học tập sẽ xét theo thứ tự ưu tiên cho đến hết số tiền được phân bổ.
 • Mức học bổng như sau:
Điểm trung bình chung tích lũy Mức học bổng

(ĐVT: đồng)

2.50 – 3.19 2.000.000đ/đợt
3.20 – 3.59 4.000.000đ/đợt
3.60 – 4.00 6.000.000đ/đợt