BANNER-hb

HỌC BỔNG TUYỂN SINH THẠC SĨ CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TRONG NƯỚC

Ban hành kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-ĐHM ngày 13/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Học viên theo học chương trình Sau đại học trong nước trình độ thạc sĩ các ngành đào tạo còn trong thời gian đào tạo chính khóa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Không áp dụng đối với học viên các Chương trình cao học liên kết.
 • Không áp dụng đối với nghiên cứu sinh có trình độ đầu vào cử nhân.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Học viên nhận học bổng phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí trong thời gian quy định của nhà trường.
 • Học bổng được xét, cấp theo từng chuyên ngành đào tạo.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • Học viên có điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào trường hàng năm của từng chuyên ngành đào tạo.
 • Điểm xét học bổng căn cứ vào tổng điểm tổ hợp 02 môn thi (không tính môn ngoại ngữ) để xét tuyển vào Trường (điểm tối thiểu 02 môn từ 16 điểm trở lên).
 • Trường hợp học viên có điểm bằng nhau: Nhà trường sẽ căn cứ điểm môn chủ chốt dùng để xét tuyển sinh vào Trường hoặc môn còn lại, hoặc ngoại ngữ nếu các môn trước đồng điểm.

MỨC HỌC BỔNG

Sĩ số học viên/ chuyên ngành Số suất Mức học bổng Điều kiện
Sĩ số < 30 1 100% học phí/ năm học thứ nhất Học viên có điểm cao thứ nhất
30<= Sĩ số <=60 2 100% học phí/ năm học thứ nhất Học viên có điểm cao thứ nhất
70% học phí/ năm học thứ nhất Học viên có điểm cao thứ nhì
Sĩ số >60 3 100% học phí/ năm học thứ nhất Học viên có điểm cao thứ nhất
70% học phí/ năm học thứ nhất Học viên có điểm cao thứ nhì
50% học phí/ năm học thứ nhất Học viên có điểm cao thứ ba

 HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TRONG NƯỚC

Ban hành kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Học viên theo học chương trình Sau đại học trong nước trình độ thạc sĩ các ngành đào tạo còn trong thời gian đào tạo chính khóa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Không áp dụng đối với học viên các Chương trình cao học liên kết.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Học viên nhận học bổng phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí trong thời gian quy định của nhà trường.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • Học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào trường hàng năm là cựu sinh viên của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Có bằng đại học của chuyên ngành dự thi tuyển sinh Cao học do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

MỨC HỌC BỔNG

 • Mức học bổng: 5.000.000đ/1 học viên /1 khóa học.
 • Tổng số suất học bổng: 100 suất/khóa tuyển sinh hàng năm (được xét điểm từ cao xuống thấp)