BANNER-hb

HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học; Sinh viên đã nhận học bổng Vượt khó học tập và học bổng Tiếp sức đến trường trong cùng học kỳ được xét.
 • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về hoàn cảnh, kết quả học tập, rèn luyện thì vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 • Học bổng được xét ưu tiên cho sinh viên học kỳ 1 năm nhất sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học và những trường hợp khó khăn đột xuất đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất trở về sau.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

Với mục tiêu không để sinh viên không được học tập vì hoàn cảnh khó khăn không có khả năng đóng học phí, học bổng Tiếp sức đến trường là học bổng được cấp hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn do thiên tai, bệnh tật, tai nạn,… trong một thời điểm nhất định có thể làm gián đoạn việc tiếp tục học tập tại trường.

TIÊU CHUẨN

 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai, bệnh tật, tai nạn,… (có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền.)
  • Trường hợp sinh viên nhiều lần gặp khó khăn, mỗi lần nộp đơn xin xét, cấp học bổng cần nêu rõ nguyên nhân khó khăn và nguyên nhân khó khăn nêu trong mỗi đơn phải hoàn toàn khác nhau.

  Điểm trung bình chung tích lũy tính đến học kỳ xét:

  Đối tượng Về học tập Về hạnh kiểm, rèn luyện
  Sinh viên

  học kỳ 1 năm nhất

  Điểm trung bình học tập

  lớp 12 đạt 6.00 trở lên

  Hạnh kiểm năm học lớp 12

  xếp loại khá trở lên, không bị

  bất kỳ hình thức kỷ luật nào

  Sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất trở sề sau Điểm trung bình chung tích lũy tính đến học kỳ xét đạt

  2.0 trở lên (theo thang điểm 4)

  Điểm rèn luyện tích lũy

  tính đến học kỳ xét đạt

  65 điểm trở lên

ĐIỀU KIỆN

 • Học bổng Tiếp sức đến trường được cấp theo từng học kỳ sau khi sinh viên hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định của Phòng Quản lý đào tạo và Nhà trường.
 • Trường hợp sinh viên được cấp học bổng nhiều học kỳ liên tiếp phải duy trì điểm học tập trung bình từ 2,0 điểm trở lên (theo thang điểm 4) và điểm rèn luyện từ 65 điểm trở lên xét theo từng học kỳ, không có môn nào dưới 4 điểm (theo thang điểm 10); Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện như quy định.

MỨC HỌC BỔNG

 • Đối với sinh viên học kỳ 1 năm nhất: Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng Tiếp sức đến trường theo Điều 4 quy định này sẽ được cấp học bổng 1 lần trong học kỳ 1 năm nhất. Mức học bổng như sau:
Điểm trung bình học tập

lớp 12 đạt 6.00 trở lên

Số tiền học bổng

(ĐVT: đồng)

6.0 < 7.0 2.000.000đ
7.1 < 8.0 4.000.000đ
8.1 < 9.0 6.000.000đ
9.1 – 10 8.000.000đ

 

 • Đối với sinh viên học kỳ 2 năm nhất trở về sau: Hội đồng xét, cấp học bổng sẽ quyết định mức học bổng trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo Khoa và Phòng Công tác sinh viên. Các mức học bổng như sau:
Mức học bổng

(Tùy theo mức độ

hoàn cảnh khó khăn)

Số tiền học bổng

(ĐVT: đồng)

Mức 1 3.000.000đ/học kỳ
Mức 2 5.000.000đ/học kỳ
Mức 3 7.000.000đ/học kỳ