BANNER-hb

VUI LÒNG KÉO XUỐNG DƯỚI ĐỂ XEM CÁC KHÓA TRƯỚC ĐÂY

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

Xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2019

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2 Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.

2.3 Sinh viên chỉ được nhận 01 trong 08 nhóm đối tượng được quy định tại điều 1 của quy định này và được hưởng mức học bổng có giá trị cao nhất.

2.4 Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.

2.5 Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.

2.6 Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm nhất đối với sinh viên được xét, cấp học bổng trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 bao gồm các đối tượng Tuyển thẳng học sinh giỏi, Thủ khoa, Á khoa, Thủ khoa ngành, Thí sinh có thành tích cao trong học tập, Hợp tác địa phương, Tiếp sức tài năng. Những sinh viên nằm trong diện được cấp học bổng suốt bốn năm học phải duy trì đúng số tín chỉ khi đăng ký môn học theo kế hoạch đào tạo của trường, điểm học tập trung bình năm học tương đương 2,5 điểm trở lên (theo thang điểm 4), và điểm rèn luyện từ 75 điểm trở lên trong năm học xét, không có môn nào dưới 4 điểm (theo thang điểm 10) và đăng ký học lại. Kể từ lúc không đủ điều kiện như quy định thì không được tiếp tục nhận học bổng.
2.7 Các sinh viên không còn đủ điều kiện để nhận các học bổng nêu trên theo Quy định học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên khóa 2019 sẽ được xét theo Quy định học bổng Khuyến khích học tập thông thường (Quyết số 2114/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017).

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

3.1 Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí.

3.2 Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong năm học.

3.3 Mức học bổng các ngành khoa Đào tạo đặc biệt là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành thuộc khoa Đào tạo đặc biệt trong năm học.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 4 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 1 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT ngoài chuyên và ngoài năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

THỦ KHOA VÀ Á KHOA

Học bổng Thủ khoa, Á khoa là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất, nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 04 năm học.

Học bổng Số suất Mức học bổng
Thủ khoa 01 suất 200% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

Á khoa 01 suất 180% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

THỦ KHOA NGÀNH

 • Học bổng Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Trường hợp sinh viên có điểm bằng nhau: Trường sẽ căn cứ theo điểm ưu tiên của từng ngành.
 • Mức học bổng: 150% học phí năm học thức nhất và 100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng thí sinh có thành tích cao trong đợt xét tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Tổng số suất học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là 350 suất/mỗi khóa tuyển sinh mới cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
200 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
80 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
70 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất

TIẾP SỨC TÀI NĂNG TUYỂN SINH

Học bổng Tiếp sức tài năng là học bổng khen thưởng sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên trong năm học lớp 12 và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Điểm trung bình học tập: Điểm trung bình chung năm học lớp 12 từ 6.0 trở lên ( không có môn học nào dưới 5.0).
 • Hạnh kiểm: Có hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
 • Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng đã được phân bổ cụ thể:
 • Ưu tiên 1: Điểm trung bình năm học lớp 12.
 • Ưu tiên 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12.
 • Ưu tiên 3: Tổng điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên)
 • Ưu tiên 4: Điểm môn ưu tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường.
Thành tích Số suất Mức học bổng
Giải Nhất 20 100% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Nhì 40 50% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Ba 40 25% học phí học kì 1/năm học thứ nhất

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018

Ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-ĐHM ngày 02/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
 • Sinh viên chỉ được nhận một trong sáu học bổng của quy định này và được hưởng học bổng có giá trị cao nhất.
 • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 • Học bổng được xét định kỳ theo năm học.
 • Tất cả sinh viên nằm trong diện được cấp học bổng suốt bốn năm học phải duy trì đúng số tín chỉ khi đăng ký môn học theo kế hoạch đào tạo của trường, điểm học tập trung bình năm học tương đương 2,5 điểm trở lên (theo thang điểm 4), và điểm rèn luyện từ 75 điểm trở lên trong năm học xét và không có môn nào dưới 4 điểm (theo thang điểm 10). Kể từ lúc không đủ điều kiện như quy định thì không được tiếp tục hưởng học bổng này.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong năm học.
 • Mức học bổng các ngành khoa Đào tạo đặc biệt là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành thuộc khoa Đào tạo đặc biệt trong năm học.

TUYỂN THẲNG

 • Học bổng Tuyển thẳng là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất
 • Mức học bổng: Học bổng toàn phần 100% học phí suốt 04 năm học tại Trường.

THỦ KHOA VÀ Á KHOA

Học bổng Thủ khoa, Á khoa là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất, nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 04 năm học.

Học bổng Số suất Mức học bổng
Thủ khoa 01 suất 200% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

Á khoa 01 suất 180% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

THỦ KHOA NGÀNH

 • Học bổng Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Trường hợp sinh viên có điểm bằng nhau: Trường sẽ căn cứ theo điểm ưu tiên của từng ngành.
 • Mức học bổng: 150% học phí năm học thức nhất và 100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng thí sinh có thành tích cao trong đợt xét tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Tổng số suất học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là 350 suất/mỗi khóa tuyển sinh mới cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
200 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
80 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
70 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất

TIẾP SỨC TÀI NĂNG TUYỂN SINH

Học bổng Tiếp sức tài năng là học bổng khen thưởng sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên trong năm học lớp 12 và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Điểm trung bình học tập: Điểm trung bình chung năm học lớp 12 từ 6.0 trở lên ( không có môn học nào dưới 5.0).
 • Hạnh kiểm: Có hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
 • Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng đã được phân bổ cụ thể:
 • Ưu tiên 1: Điểm trung bình năm học lớp 12.
 • Ưu tiên 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12.
 • Ưu tiên 3: Tổng điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên)
 • Ưu tiên 4: Điểm môn ưu tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường.
Thành tích Số suất Mức học bổng
Giải Nhất 20 100% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Nhì 40 50% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Ba 40 25% học phí học kì 1/năm học thứ nhất