BANNER-hb

HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐẠT DANH HIỆU “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC”

Ban hành kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Học bổng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường.
  2. Học bổng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Khoa.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các cấp sẽ được xét và cấp một học bổng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” với mức cao nhất.

TIÊU CHUẨN

Sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các cấp và có quyết định công nhận đạt danh hiệu từ Ban chấp hành Đoàn trường, cụ thể như sau:

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường và cấp Khoa: Theo tiêu chuẩn xét trong hướng dẫn ban hành hằng năm của Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU KIỆN

Trong trường hợp số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các cấp nhiều hơn quỹ học bổng dành cho “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” hằng năm thì sẽ xem xét ưu tiên từ cấp cao xuống cấp thấp cho đến hết số suất đã được phân bổ; trong trường hợp có cùng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” sẽ xét ưu tiên theo các tiêu chuẩn ưu tiên sau:

+ Ưu tiên 1: cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác, lan tỏa trong sinh viên trường hoặc có các giấy khen, giấy chứng nhận tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác.

+ Ưu tiên 2: cán bộ Đoàn – Hội các cấp, ưu tiên các trường hợp có bằng khen, giấy khen từ cấp cao xuống cấp thấp.

+ Ưu tiên 3: cá nhân có điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm xét danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác từ cao xuống thấp.

+ Ưu tiên 4: cá nhân có huy chương, bằng khen, giấy khen về thành tích thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ theo thứ tự giải cao xuống thấp.

MỨC HỌC BỔNG

  • Học bổng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường – 2.000.000/suất
  • Học bổng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Khoa – 1.000.000/suất