BANNER-hb

HỌC BỔNG TÀI NĂNG

ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ban hành kèm theo Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  1. Sinh viên năm nhất đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
  3. Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
  4. Học bổng được xét định kỳ 1 đợt vào đầu năm học.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

Học bổng Tài năng là học bổng khen thưởng Tân sinh viên năm đã đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên của năm lớp 12 và được cấp một lần trong năm nhất.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT, CẤP HỌC BỔNG TÀI NĂNG

  1. Sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên của năm lớp 12.
  2. Hạnh kiểm năm lớp 12: từ loại Khá trở lên.
  3. Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến hết kinh phí đã được phân bổ căn cứ theo thứ tự ưu tiên: Điểm trung bình học tập, Hạnh kiểm.

SỐ XUẤT – MỨC HỌC BỔNG – THỜI GIAN XÉT, CẤP HỌC BỔNG

  1. Tổng số suất học bổng 120 suất/đợt được trích từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên.
  2. Mức học bổng:
Nội dung Số suất/đợt Mức học bổng
Giải Nhất 30 suất 2.000.000đ/suất
Giải Nhì 30 suất 1.500.000đ/suất
Giải Ba 30 suất 1.000.000đ/suất
Giải Khuyến khích 30 suất 500.000đ/suất
  1. Thời gian xét, cấp học bổng: Học kỳ 1 của năm học hiện hành.