BANNER-hb

HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT

Ban hành kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đạt các danh hiệu.

  1. Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.
  2. Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố.
  3. Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Trường.
  4. Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Khoa.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng Sinh viên 5 tốt các cấp tại Điều 1 của Quy định này sẽ được xét và cấp một học bổng sinh viên 5 tốt với mức cao nhất.

TIÊU CHUẨN

Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp và có quyết định công nhận đạt danh hiệu cụ thể:

+ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương: Theo hướng dẫn ban hành hằng năm của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

+ Sinh viên 5 tốt cấp Thành: Theo hướng dẫn ban hành hằng năm của Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Sinh viên  5 tốt cấp Trường và cấp Khoa: Theo hướng dẫn ban hành hằng năm của Hội sinh viên Trường Đại học Mở Thành phốHồ Chí Minh.

ĐIỀU KIỆN

Trong trường hợp số lượng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp nhiều hơn quỹ học bổng dành cho sinh viên 5 tốt hằng năm thì sẽ xem xét ưu tiên từ cấp cao xuống cấp thấp cho đến hết số suất đã được phân bổ; trong trường hợp có cùng danh hiệu sinh viên 5 tốt sẽ xét ưu tiên theo các tiêu chuẩn ưu tiên sau:

+  Ưu tiên 1: cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt ở cấp cao hơn nhưng xét không đạt học bổng tại cấp đó.

+ Ưu tiên 2: cán bộ Đoàn – Hội các cấp, ưu tiên các trường hợp có bằng khen, giấy khen từ cấp cao xuống cấp thấp.

+ Ưu tiên 3: cá nhân Nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp trường trở lên, ưu tiên giải thưởng từ cao xuống thấp.

+ Ưu tiên 4: cá nhân có điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm xét danh hiệu sinh viên 5 tốt từ cao xuống thấp.

+ Ưu tiên 5: cá nhân có huy chương, bằng khen, giấy khen về thành tích thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ theo thứ tự giải cao xuống thấp.

MỨC HỌC BỔNG

  • Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương – 6.000.000 đồng/suất
  • Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố –  000.000 đồng/suất
  • Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Trường – 2.000.000/suất
  • Học bổng Sinh viên 5 tốt cấp Khoa – 1.000.000/suất