BANNER-hb

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2018 TRỞ ĐI

Ban hành kèm theo Quyết định số 3509/QĐ-ĐHM ngày 23/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên chương trình chất lượng cao khoa Đào tạo đặc biệt đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh từ học kỳ 2 năm thứ nhất đến hết học kỳ 1 năm thức tư.

Học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ 1 năm thứ nhất được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên hệ chính quy bậc đại học của Trường (theo từng khoá học tương ứng).

Học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ 2 năm thứ tư được xét theo Quy định khen thưởng cuối khóa học của Trường;

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Không áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Sinh viên đang theo học Khoa Đào tạo đặc biệt, hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học;
 • Sinh viên đã nhận học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên hệ chính quy bậc đại học của Trường.
 • Sinh viên là người mang quốc tịch nước ngoài đang theo học chương trình đại trà hệ chính quy tại Trường.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Thời gian xác định chương trình đào tạo, Quỹ học bổng và học phí chi trả học bổng Khuyến khích học tập:
 • Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ của năm học, sau khi có đầy đủ điểm học phần của các môn trong học kỳ.
 1. Nguyên tắc xác định Quỹ học bổng và học phí chi trả học bổng Khuyến khích học tập:
 • Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí trong học kỳ.
 • Mức học bổng chương trình chất lượng cao là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của từng ngành đào tạo trong học kỳ.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai).

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng với từng học kỳ xét; Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí đã được phân bổ trong học kỳ cụ thể:

 • Ưu tiên 1: Xếp loại học bổng khuyến khích học tập
 • Ưu tiên 2: Điểm trung bình học tập
 • Ưu tiên 3: Điểm rèn luyện

ĐIỀU KIỆN

 • Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ xét.
 • Các môn học được miễn giảm theo quy định, các môn học vượt, các môn ngoại ngữ không chuyên sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.
 • Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng
01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ

QUY TRÌNH XÉT, CẤP

 1. Bước 1: Phân bổ kinh phí học bổng – Thời gian thực hiện: 2 tuần

– P.CTSVTT lập công văn đề nghị phòng Tài chính – Kế toán thực hiện phân bổ học bổng Khuyến khích học tập trong học kỳ.

– Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện phân bổ học bổng Khuyến khích học tập trong học kỳ.

 1. Bước 2: Lập thông báo kế hoạch thực hiện và kinh phí phân bổ – Thời gian thực hiện: 01 ngày

Căn cứ trên kinh phí phân bổ học bổng Khuyến khích học tập trong học kỳ; P.CTSVTT thực hiện thông báo kế hoạch thực hiện và đính kèm bảng phân bổ gửi về Khoa.

 1. Bước 3: Cung cấp kế hoạch đào tạo trong học kỳ – Thời gian thực hiện: 03 ngày

Khoa Đào tạo đặc biệt (sau đây gọi tắt là Khoa) căn cứ kế hoạch đào tạo trong học kỳ của từng ngành, chuyên ngành cung cấp file về phòng Công tác sinh viên và Truyền thông để thực hiện xét điểm học bổng Khuyến khích học tập.

 1. Bước 4: Hỗ trợ Kiểm tra kế hoạch đào tạo và xét điểm học bổng – Thời gian thực hiện: 01 tuần/ 11 khoa

– P.CTSVTT truy cập hệ thống xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập

(1) Thực hiện cập nhật điểm học tập;

(2) Thực hiện kiểm tra chương trình đào tạo;

(3) Nhập chương trình đào tạo vào hệ thống.

Trường hợp Khoa cung cấp không chính xác mã môn học sẽ trao đổi lại để kiểm tra và điều chỉnh cho chính xác.

 1. Bước 5: Danh sách điểm học bổng Khuyến khích học tập của sinh viên – Thời gian thực hiện: 01 tuần/ 11 khoa

P.CTSVTT truy cập hệ thống xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập và cung cấp hồ sơ cho Khoa, gồm:

 • Cung cấp danh sách và số tiền học phí của sinh viên trong học kỳ
 • Cung cấp danh sách điểm học bổng Khuyến khích học tập của sinh viên trong học kỳ
 1. Bước 6: Thực hiện phân bổ học bổng Khuyến khích học tập và thông báo sinh viên – Thời gian thực hiện: 02 tuần

– Căn cứ trên tổng kinh phí phân bổ học bổng Khuyến khích học tập của Khoa trong học kỳ, Khoa thực hiện xét, cấp học bổng từ cao xuống thấp cho đến hết mức kinh phí đã được phân bổ (theo mẫu 1 – HBKKHT)

– Lập danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập trong học kỳ (theo mẫu 2 – HBKKHT) và thông báo cho sinh viên được biết để kiểm tra phản hồi (nếu có)

– Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập trong học kỳ phải làm đơn đăng ký và cam kết thông tin xét, cấp học bổng nêu trên (Theo Mẫu 4 – HBKKHT)

– Tổng hợp số tài khoản của sinh viên (theo mẫu 3 – HBKKHT)

Trường hợp Sinh viên cung cấp số tài khoản cá nhân không đúng gồm: sai số tài khoản, sử dụng số tài khoản của người khác, tài khoản đã đóng, chưa hoàn tất thủ tục tạo tài khoản với ngân hàng hoặc không cung cấp số tài khoản đúng thời gian quy định …. được xem là hồ sơ không đủ điều kiện xét, cấp học bổng.

Ghi chú: Trường hợp sinh viên đã được lập Quyết định công nhận học bổng; tuy nhiên sử dụng tài khoản cá nhân không đúng sẽ bị lập Quyết định loại sinh viên ra khỏi danh sách xét, cấp học bổng.

 1. Bước 7: Tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh danh sách học bổng (nếu có) – Thời gian thực hiện: 02 tuần

– Khoa tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh danh sách xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập;

(1) Thực hiện kiểm tra thông tin phản hồi của sinh viên

(2) Trả lời sinh viên rõ ràng cụ thể từng trường hợp

(3) Thực hiện điều chỉnh danh sách học bổng (nếu có).

(4) Khoa tổng hợp Mẫu 1 – HBKKHT, Mẫu 2 – HBKKHT và Mẫu 3 – HBKKHT gửi Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông

Trường hợp bị lỗi hệ thống (do sai chương trình đào tạo hoặc thiếu danh sách chuyên ngành) Khoa báo về Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông để được hỗ trợ.

 1. Bước 8: Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện – Thời gian thực hiện: 01 tuần

– P.CTSVTT Tổng hợp danh sách Mẫu 1 – HBKKHT, Mẫu 2 – HBKKHT và Mẫu 3 – HBKKHT;

– Kiểm tra số tiền học bổng Khuyến khích học tập trong ba danh sách nêu trên;

– Lập tờ trình và Quyết định đính kèm danh sách Mẫu 1 – HBKKHT,  Mẫu 2 – HBKKHT và Mẫu 3 – HBKKHT trình Hội đồng, Ban giám hiệu phê duyệt.

– Quyết định sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt sẽ gửi về Khoa, Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Trường hợp Khoa sử dụng vượt mức kinh phí phân bổ học bổng phải lập tờ trình giải thích lý do (nếu có).

 1. Bước 9: Công bố Quyết định và thực hiện thanh toán học bổng khuyến khích học tập

– Khoa lập thông báo công bố Quyết định danh sách sinh viên được nhận học bổng Khuyến khích học tập trong học kỳ – Thời gian thực hiện: 03 ngày

– Khoa, P.CTSVTT chuyển bảng đề nghị thanh toán tiền học bổng Khuyến khích học tập cho Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện theo hình thức chuyển khoản – Thời gian thực hiện: 02 tuần.

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-ĐHM ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên khóa 2017 trở đi chương trình chất lượng cao khoa Đào tạo đặc biệt đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai).

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí học bổng đã được phân bổ.

ĐIỀU KIỆN

 • Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ. Các môn học được miễn giảm theo quy định, các môn học vượt sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.
 • Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng
01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2016

Ban hành kèm theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHM ngày 19/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên khóa 2016 Khoa Đào tạo đặc biệt đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai).

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ liền kề trước đó Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí học bổng đã được phân bổ.

ĐIỀU KIỆN

– Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ liền kề trước đó. Các môn học được miễn giảm theo quy định, các môn học vượt sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.

–  Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng
01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2015

Ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHM ngày 31/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên đang theo học hệ chính quy Khoa Đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.

Học bổng đối với sinh viên hệ chính quy Khoa Đào tạo đặc biệt được xét theo từng năm học và được cấp theo từng học kỳ.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong năm học phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong năm học.

 • Các môn học đã đăng ký theo kế hoạch đào tạo nhưng sinh viên không học sẽ không được xét học bổng. Các môn học vượt sẽ được lấy điểm xét học bổng khi năm học xét có môn học đó theo chương trình đào tạo.
 • Không xét học bổng cho sinh viên có điểm môn học dưới 5 và không tính điểm các môn học lại lần hai.

Các môn học được miễn giảm theo quy định sẽ được loại trừ khi xét học bổng.

Sinh viên có điểm trung bình học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên (riêng đối với khối ngành kỹ thuật, Sinh viên phải có điểm trung bình học tập từ 6.5 trở lên).

 • Điểm trung bình học tập trong năm học được xác định theo quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường ban hành;
 • Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường ban hành.

Sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét học bổng.

MỨC HỌC BỔNG

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập trong năm học và đánh giá kết quả rèn luyện Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí đã được phân bổ theo lớp, cụ thể như sau:

STT Số lượng sinh viên 1 lớp Số suất học bổng/lớp
HB 100% HB 50% HB 25%
1 50 trở lên 1 5 10
2 40-49 1 4 10
3 30-39 1 2 8
4 25-29 1 1 6
5 20-24 1 1 4
6 15-19 1 1 2

Thời gian cấp học bổng: Học bổng sẽ được khấu trừ vào học phí của 3 học kỳ năm học tiếp theo.

Thời điểm tính điểm xét học bổng:

 • Năm thứ Hai: điểm xét học bổng được căn cứ trên điểm trung bình học tập của học kỳ 1, 2 của năm học thứ Nhất và điểm rèn luyện của năm học hiện hành
 • Năm thứ Ba: điểm xét học bổng được căn cứ trên điểm trung bình học tập của học kỳ 3 của năm thứ Nhất và học kỳ I, II của năm thứ Hai và điểm rèn luyện của năm học hiện hành.
 • Năm thứ Tư: điểm xét học bổng được căn cứ trên điểm trung bình học tập từ học kỳ 3 của năm thứ Hai và học kỳ 1, 2 của năm thứ Ba và điểm rèn luyện của năm học hiện hành.