BANNER-hb

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2017 TRỞ ĐI

Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-ĐHM ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên khóa 2017 trở đi chương trình chất lượng cao khoa Đào tạo đặc biệt đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai).

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí học bổng đã được phân bổ.

ĐIỀU KIỆN

  • Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ. Các môn học được miễn giảm theo quy định, các môn học vượt sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.
  • Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng
01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2016

Ban hành kèm theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHM ngày 19/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên khóa 2016 Khoa Đào tạo đặc biệt đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai).

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ liền kề trước đó Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí học bổng đã được phân bổ.

ĐIỀU KIỆN

– Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ liền kề trước đó. Các môn học được miễn giảm theo quy định, các môn học vượt sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.

–  Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng
01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA ĐTĐB KHÓA 2015

Ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHM ngày 31/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên đang theo học hệ chính quy Khoa Đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.

Học bổng đối với sinh viên hệ chính quy Khoa Đào tạo đặc biệt được xét theo từng năm học và được cấp theo từng học kỳ.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong năm học phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong năm học.

  • Các môn học đã đăng ký theo kế hoạch đào tạo nhưng sinh viên không học sẽ không được xét học bổng. Các môn học vượt sẽ được lấy điểm xét học bổng khi năm học xét có môn học đó theo chương trình đào tạo.
  • Không xét học bổng cho sinh viên có điểm môn học dưới 5 và không tính điểm các môn học lại lần hai.

Các môn học được miễn giảm theo quy định sẽ được loại trừ khi xét học bổng.

Sinh viên có điểm trung bình học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên (riêng đối với khối ngành kỹ thuật, Sinh viên phải có điểm trung bình học tập từ 6.5 trở lên).

  • Điểm trung bình học tập trong năm học được xác định theo quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường ban hành;
  • Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường ban hành.

Sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét học bổng.

MỨC HỌC BỔNG

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập trong năm học và đánh giá kết quả rèn luyện Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức xét học bổng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí đã được phân bổ theo lớp, cụ thể như sau:

STT Số lượng sinh viên 1 lớp Số suất học bổng/lớp
HB 100% HB 50% HB 25%
1 50 trở lên 1 5 10
2 40-49 1 4 10
3 30-39 1 2 8
4 25-29 1 1 6
5 20-24 1 1 4
6 15-19 1 1 2

Thời gian cấp học bổng: Học bổng sẽ được khấu trừ vào học phí của 3 học kỳ năm học tiếp theo.

Thời điểm tính điểm xét học bổng:

  • Năm thứ Hai: điểm xét học bổng được căn cứ trên điểm trung bình học tập của học kỳ 1, 2 của năm học thứ Nhất và điểm rèn luyện của năm học hiện hành
  • Năm thứ Ba: điểm xét học bổng được căn cứ trên điểm trung bình học tập của học kỳ 3 của năm thứ Nhất và học kỳ I, II của năm thứ Hai và điểm rèn luyện của năm học hiện hành.
  • Năm thứ Tư: điểm xét học bổng được căn cứ trên điểm trung bình học tập từ học kỳ 3 của năm thứ Hai và học kỳ 1, 2 của năm thứ Ba và điểm rèn luyện của năm học hiện hành.