BANNER-hb

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.
  • Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.
  • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học Khoa Đào tạo đặc biệt, hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong học kỳ.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành cụ thể:

  • Đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước: chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 5 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai.
  • Đối với sinh viên khóa 2016 trở đi: chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai.

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ các Khoa tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí học bổng đã được phân bổ.

ĐIỀU KIỆN

  • Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ.
  • Các môn học được miễn giảm theo quy định và các môn ngoại ngữ không chuyên sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.
  • Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng khóa 2015 trở đi Mức học bổng khóa 2013, 2014
01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ 100% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá

 

STT Mức học bổng loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức học bổng khóa 2015 trở đi Mức học bổng khóa 2013, 2014
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ 110% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ 130% học phí/ học kỳ