BANNER-hb

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ban hành kèm theo Quyết định số 1624/QĐ-ĐHM ngày 09/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học chương trình đại trà trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh từ học kỳ 2 năm thứ nhất đến hết học kỳ 1 năm thức tư.

Học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ 1 năm thứ nhất được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên hệ chính quy bậc đại học của Trường (theo từng khoá học tương ứng).

Học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ 2 năm thứ tư được xét theo Quy định khen thưởng cuối khóa học của Trường.

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Không áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Sinh viên đang theo học Khoa Đào tạo đặc biệt, hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học;
 • Sinh viên đã nhận học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên hệ chính quy bậc đại học của Trường.
 • Sinh viên là người mang quốc tịch nước ngoài đang theo học chương trình đại trà hệ chính quy tại Trường.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Thời gian xác định chương trình đào tạo, Quỹ học bổng và học phí chi trả học bổng Khuyến khích học tập:
 • Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ của năm học, sau khi có đầy đủ điểm học phần của các môn trong học kỳ.
 1. Nguyên tắc xác định Quỹ học bổng và học phí chi trả học bổng Khuyến khích học tập:
 • Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí trong học kỳ.
 • Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của từng ngành đào tạo trong học kỳ.

TIÊU CHUẨN

Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học lớn hơn hoặc bằng 4 điểm (theo thang điểm 10) và không tính điểm các môn học lại lần hai).

Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Căn cứ vào kết quả điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng với từng học kỳ xét; các Khoa tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng tính theo kinh phí đã được phân bổ trong học kỳ cụ thể:

 • Ưu tiên 1: Xếp loại học bổng khuyến khích học tập
 • Ưu tiên 2: Điểm trung bình học tập
 • Ưu tiên 3: Điểm rèn luyện

ĐIỀU KIỆN

 • Sinh viên có tổng số môn học đăng ký trong học kỳ phải bằng tổng số môn học được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành hoặc chuyên ngành trong học kỳ xét.
 • Các môn học được miễn giảm theo quy định, các môn học vượt, các môn ngoại ngữ không chuyên sẽ được loại trừ khi xét điểm học bổng khuyến khích học tập.
 • Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.

MỨC HỌC BỔNG

STT

Xếp loại HBKKHT Điểm học tập Điểm rèn luyện

Mức học bổng

01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 50% học phí/ học kỳ
Giỏi Khá
Xuất sắc Khá
02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 70% học phí/ học kỳ
Xuất sắc Tốt
03 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 100% học phí/ học kỳ