KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2017.

Giay chung nhan Kiem dinh chat luong
 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của FIBAA vào năm 2021

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành kinh tế

 

CTĐT Thạc sĩ ngành Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

CTĐT Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

 

CTĐT Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng