KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2017.

Giay chung nhan Kiem dinh chat luong
 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của FIBAA vào năm 2021, năm 2022

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành kinh tế

 

CTĐT Thạc sĩ ngành Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh


CTĐT Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh


CTĐT Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng


CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán


CTĐT trình độ Đại học ngành Kiểm toán


CTĐT trình độ Đại học ngành Kinh tế


CTĐT trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA vào năm 2022

CTĐT trình độ Đại học ngành Kế toán

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Khoa học máy tính

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của MOET vào năm 2021

CTĐT trình độ Đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý


CTĐT trình độ Đại học ngành Luật kinh tế


CTĐT trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc


CTĐT trình độ Đại học ngành Xã hội học


CTĐT trình độ Đại học ngành Đông Nam Á


CTĐT trình độ Đại học ngành Công tác xã hội


CTĐT trình độ Đại học ngành Công nghệ sinh học


CTĐT trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

CTĐT trình độ Đại học ngành Luật