Trung tâm Đào tạo từ xa

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2021) Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2021) Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2021) Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2021) Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2021) Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 1 năm 2021)
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 1 năm 2021) Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo... Chi tiết

Đào tạo trực tuyến

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2023
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2023(14/07/2023) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2023
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2023(08/05/2023) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2023
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2023(18/01/2023) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2022
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2022(10/10/2022) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2022
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2022(11/08/2022) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2022
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2022(15/04/2022) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2022
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2022(14/01/2022) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2021
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2021(05/11/2021) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2021
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2021(13/07/2021) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học... Chi tiết
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2021
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2021(07/04/2021) Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc Tuyển sinh đại học... Chi tiết