ĐÀO TẠO TẠI CHỔ

Chương trình hội thảo học thuật và giao lưu âm nhạc

05 - T.5 2016

Nhằm tăng cường giao lưu học hỏi giữa trường Đại học Mở Tp.HCM và các trường đại học quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên

Xem chi tiết

Chương trình hội thảo học thuật và giao lưu âm nhạc

05 - T.5 2016

Nhằm tăng cường giao lưu học hỏi giữa trường Đại học Mở Tp.HCM và các trường đại học quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên

Xem chi tiết

Chương trình hội thảo học thuật và giao lưu âm nhạc

05 - T.5 2016

Nhằm tăng cường giao lưu học hỏi giữa trường Đại học Mở Tp.HCM và các trường đại học quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên

Xem chi tiết

Chương trình hội thảo học thuật và giao lưu âm nhạc

05 - T.5 2016

Nhằm tăng cường giao lưu học hỏi giữa trường Đại học Mở Tp.HCM và các trường đại học quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên

Xem chi tiết

Chương trình hội thảo học thuật và giao lưu âm nhạc

05 - T.5 2016

Nhằm tăng cường giao lưu học hỏi giữa trường Đại học Mở Tp.HCM và các trường đại học quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên

Xem chi tiết