CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Trường Đại học Mở TP.HCM báo cáo công khai tài chính theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2011 – 2012.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2012 – 2013.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2013 – 2014.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2014 – 2015.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2015 – 2016.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2016 – 2017.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2017 – 2018.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2018 – 2019.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2019 – 2020.
Công khai quyết tóan theo năm học 2019 – 2020

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2020 – 2021.
Công khai về quyết toán theo năm học 2020 – 2021.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2021 – 2022.
Công khai về quyết toán theo năm học 2021 – 2022.

Công khai về tài chính:

Công khai về tài chính theo năm học 2022 – 2023.
Công khai về quyết toán theo năm học 2022 – 2023.

Công khai Đầu tư Cơ Sở Vật Chất:

Đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC 2012.
Đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC 2013.
Đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC 2014.
Đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC 2015.
Đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC 2016.
Đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC 2017.