Ban hành theo Quyết định số 1352/QĐ-ĐHM ngày 24/06/2021 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu bìa văn bằng Cử nhân

Mẫu nội dung văn bằng Cử nhân

Mẫu bìa văn bằng Kỹ sư

Mẫu nội dung văn bằng Kỹ sư

Mẫu bìa văn bằng Đại học chương trình Kỹ sư

Mẫu nội dung văn bằng Đại học chương trình Kỹ sư

Mẫu bìa văn bằng Thạc sĩ

Mẫu nội dung văn bằng Thạc sĩ

Mẫu bìa văn bằng Tiến sĩ

Mẫu nội dung văn bằng Tiến sĩ