Công khai giáo dục

Chuẩn đầu ra

Cao đẳng

 • Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra đối với học viên tốt nghiệp cao học từ khóa 2009
  Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra đối với học viên tốt nghiệp cao học từ khóa 2009
  1
 • Chi tiết chuẩn đầu ra 04 chuyên ngành
  Chi tiết chuẩn đầu ra 04 chuyên ngành
  2

Đại học

 • Ngành Kinh tế học trình độ đại học
  Ngành Kinh tế học trình độ đại học
  1
 • Ngành Luật Kinh tế trình độ đại học
  Ngành Luật Kinh tế trình độ đại học
  2
 • Ngành Hệ thống thông tin Kinh tế trình độ đại học
  Ngành Hệ thống thông tin Kinh tế trình độ đại học
  3
 • Ngành QTKD trình độ đại học
  Ngành QTKD trình độ đại học
  4
 • Ngành Kế toán trình độ đại học
  Ngành Kế toán trình độ đại học
  5
 • Ngành Tài chính ngân hàng trình độ đại học
  Ngành Tài chính ngân hàng trình độ đại học
  6
 • Ngành Đông Nam Á trình độ đại học
  Ngành Đông Nam Á trình độ đại học
  7
 • Ngành xã hội học trình độ đại học
  Ngành xã hội học trình độ đại học
  8
 • Ngành công tác xã hội trình độ đại học
  Ngành công tác xã hội trình độ đại học
  9
 • Ngành Tiếng Anh trình độ đại học
  Ngành Tiếng Anh trình độ đại học
  10
 • Ngành Tiếng Nhật trình độ đại học
  Ngành Tiếng Nhật trình độ đại học
  11
 • Ngành Tiếng Trung Quốc trình độ đại học
  Ngành Tiếng Trung Quốc trình độ đại học
  12
 • Ngành Khoa học máy tính trình độ đại học
  Ngành Khoa học máy tính trình độ đại học
  13
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học
  Ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học
  14
 • Ngành Công nghệ sinh học trình độ đại học
  Ngành Công nghệ sinh học trình độ đại học
  15