CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Nhiệm vụ của trường được xác định tại điều 2 trong Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ: “Đại học Mở Bán công Thành Phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các điểm vệ tinh, … nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ khoa học – kỹ thuật cho đất nước”.

daotao1

đào tạo từ xa

Nhiệm vụ trong Điều lệ trường ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính Phủ

daotao2

đào tạo tập trung

Nhiệm vụ trong Điều lệ trường ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính Phủ

daotao3

đào tạo tại các điểm vệ tinh

Nhiệm vụ trong Điều lệ trường ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính Phủ