BÁO CÁO CÔNG KHAI

Trường Đại học Mở TP.HCM báo cáo công khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
– Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2

– Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
– Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai về tài chính:

3

Công khai về tài chính theo Biểu mẫu 24.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
– Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2

– Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
– Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai về tài chính:

3

Công khai về tài chính theo Biểu mẫu 24.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
– Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2

– Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
– Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai về tài chính:

3

Công khai về tài chính theo Biểu mẫu 24.

4. Hồ sơ mở ngành:

4

Hồ sơ mở ngành Luật.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
– Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2

– Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
– Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai về tài chính:

3

Công khai về tài chính theo Biểu mẫu 24.

4. Hồ sơ mở ngành:

4

Hồ sơ mở ngành Kiểm toán.
Hồ sơ mở ngành Kinh doanh quốc tế.
Hồ sơ mở ngành Quản trị nhân lực.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1

– Công khai cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
– Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2

– Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
– Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai về tài chính:

3

Công khai về tài chính theo Biểu mẫu 24.

4. Hồ sơ mở ngành:

4

Hồ sơ mở ngành Công nghệ thông tin.